Public outrage at two women climbing on dolphin fountain

A photo taken of two young women climbing, sitting on top and standing by the dolphin in the fountain commissioned by Prince Ata on Thursday has sparked outrage online.

Commentators on social media claimed one of the metal pipes that came with the dolphin was broken as a result of the incident but no further details about the extent of damage given.

It was not clear when was the photo taken but some Facebook users claimed it was taken  after the fountain was officially opened to the public on Thursday.

Authorities in Tonga could not be reached for comments but another photo appeared on Facebook last night showed a fence has been put around the fountain. It claimed the fence was made after the damage was reported.

“This is very disrespectful and disgusting,” one commentator wrote on Facebook.

“This is absolutely rude and they should be jailed for what they have done,” another wrote.

“Nothing could last longer for the public in Tonga because of this nonsense and show-off,” another wrote.

After the commission ceremony some commentators predicted that some thoughtless actions might occur which could lead to damaging the fountain.

“Please people keep away from the fountain or you will do what you used to –  destroying public things because you want to show-off”, one commentator wrote on Facebook shortly after the fountain  was commissioned.

But not everyone was as harsh: Some saw the two women’s action as the very thing needed in time of great celebration in Tonga – The celebration of the coronation of the King of Tonga was here for everyone of us to enjoy and that everyone should be happy, one Facebook user wrote in Tongan.

The fountain

The dolphin fountain was commissioned after it was established to  replace  a previous  brass dolphin which was damaged and  stolen two-years ago.  The brass dolphin was given to Tonga from Britain in 1970 to mark Tonga’s joining the Community of Nations.

The restoration of the dolphin according to the Tongan government was made to mark His Majesty King Tupou VI’s coronation.

1 COMMENT

 1. ‘Ofa pē ʻoku ʻikai ke kei angamaheni ʻa e lau ko ē ʻo pehē heʻikai ha meʻa lelei ia ʻe tuʻu hake he faʻahinga tōtoʻonga vale ʻa e Tongá.

  Kuo maʻali hake ʻeni ha tā ʻi he Feisipuká ʻoku kaka ha ongo fefine ʻo ʻela fōlelei mai ʻa e taha he tolofini ko ia he fauniteni ʻi Nukuʻalofa ne toki huufí ni ʻe he Tama Pilinisi ko Atá ʻi heʻaho Tuʻapulelulú.

  Ko e toko taha leva ʻoku ʻasi toki he taá ʻoku tuʻu ia ʻo sītuʻa.

  ‘Oku ‘ikai fakapapau’i pe ko e ta ko ‘eni ne ‘ai ‘anefe ka kuo pehē ʻe he kau kohikohi ko ia ʻi he Feisipuká ne ‘ai pe ia ʻikai hano fuoloa hili pē hono hopoki ʻo e faunitení ni pea faka’atā fakaʻōfisiale ki he kakaí.

  ʻOku pehē foki ne hoko e foʻi ngāue pango taʻe fakakaukauʻi ko ʻení ke motu ai e taha ia e ngaahi paipa ʻukamea ne ʻomi mo e tolofiní.

  ʻI ha toe ngaahi ʻū ʻata ne tuku mai ki he Feisipuká ʻaneafi ʻoku ʻasi ai kuo ʻaaʻi ʻa e faunitení. ʻOku pehē ko e ʻaaʻi ʻeni hili ia hono ʻilo ʻe he kau maʻumafaí ne maumauʻi ʻa e fanutení.

  Ne teʻeki lava ha fetuʻutaki mo e kau maʻumafai ʻi Tongá ki ha fakaikiiki e meʻa ko ʻeni ne hokó.

  Ka kuo kai fakatekefili ʻe he kakai koi a ʻi he mītia fakasōsialé ʻa e foʻi ngāue vale ko ʻeni kuo hokó ʻo pehē ai ʻe he niʻihi ko e ngāue ʻeni ʻa e kakai taʻe akonakiʻi.

  Fuʻu taʻe fakaʻapaʻapa mo kaaimumuʻa ʻena meʻa ʻoku faí, ko e lau ia ʻa e tokotaha.

  Ko e fiehā ʻena pea ʻoku tonu ke ʻave kinaua ke na ngāue pōpula mo e laulaunoa, ko e lau ia ʻa e toko taha.

  Kaekehe ne ʻi ai pe foki e ngaahi vavalo ia hili pe hono hopoki ʻo e faunitení ʻo pehē ʻe he niʻihi ʻai foki naʻa fai e tōʻonga hotau kakaí ʻo maumauʻi hake pe faunitení ia ko e fiehaá.

  Kaekehe ne ʻikai mofi e tokotaha kotoa pe ʻi he meʻa ko ʻeni ne hokó.

  Ne ʻi ai pe toko taha ne ne pehē ko e taimi ʻeni ʻo e fiefia pea ko e laumālie ia ʻoku tonu ke maʻu ʻe he taha kotoa ʻi Tonga ʻi he fuʻu taimi fakafiefiaʻi ko ʻeniʻ o e hilifaki kalauni ʻo e tuʻí pea ʻoku mahalo ko e siʻi fie taautau pe ʻa e ongo fefiné tuʻunga he ko e taimi kātoanga.

  Ko e fauniteni ko ‘eni ko hono fakafo’ou ia ‘o ha tolofini palasa ne tu’u ai ki mu’a talu mei he 1970 ka ne maumau’i ia pea kaiha’asi he 2013.

  Ko e tolofini ko ia ko ha me’a’ofa ia mei Pilitania. Ko e fauniteni fo’ou ko ‘eni ko e fakapa’anga ia ‘e he Potungaue Takimamata ke fakamanatua ‘aki ‘a e hilifaki kalauni ‘o Kingi Tupou VI.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here