Authorities decide to remove power poles on Haʻapai road

  The power poles erected by the electricity provider on the roads at Holopeka in Liffuka, Haʻapai would be removed the Governor for Haʻapai has told Kaniva News today.

  Governor Moʻale Fīnau said he met with Tonga Power manager and project manager and they decided to remove the poles that erected almost in the middle of the road.

  Finau said this means the power line will be connected without poles in that particular area.

  Kaniva understands the poles were erected after the Ministry of Land and Survey’s surveyors found the road where the poles were erected on cut through a tax allotment.

  1 COMMENT

  1. Kuo tuʻutuʻuni ʻa e kau maʻu mafai ʻi Haʻapaí ke toʻo ʻa e ngaahi fuʻu pou ne fokotuʻu ʻi ha loto hala ʻi he feituʻu Holopeká ʻi Lifuka, ko e fakahā ʻeni ki he ongoongo ʻa e Kanivá ʻe he Kovaná, Moʻale Fīnau.

   Pehē ʻe Fīnaú ne nau fakataha mo e ongo pule he ʻuhilá pea ne fai ai ʻa e tuʻutuʻuni ko ʻení.

   Mahino foki ne hoko e tuʻutuʻuni ko ʻeni ki hono tō e ngaahi fuʻu poú ni he meimei vaeuaʻanga pe ia ʻo e halá hili hano ʻilo ʻe he saveá ʻoku lele foʻi konga halá ni ia ʻi ha ʻapiʻuta.

   Ne tuʻutuʻuni ai ke tō e pou ʻi hono laine totonu mo fakalaó kae pangó ne pau ke tuʻu ia he loto halá.

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here