Tongan family in shock after putting back a dead body roll from hearse

  PHOTO: The body, which was strapped to a gurney and covered in a sheet, was spotted lying in the middle of a road at Papatoetoe in Auckland on Tuesday as the driver and Manasa Fakapulia tried to lift it back in

  A Tongan family in Auckland have been left shaken after helping to load a corpse back into a hearse after it slid out onto a busy South Auckland intersection, New Zealand Herald reports.

  Manase Fakapulia with his wife Alisi and their 14-year-old daughter, Lineti were travelling back from a shopping trip at Otahuhu  when the incident happened.

  They were waiting at a traffic light at the Puhinui-Great South Rd intersection at about 1pm Monday when the corpse, strapped to a gurney and covered with a sheet, fell out the back.

  Fakapulia got out of his car and helped the driver lifting the body.

  “It was scary [but] someone had to go out and help because it was blocking the traffic,” Mrs Fakapulia told The New Zealand Herald.

  “No one wanted to get out, I could tell. I said ‘Babe, babe do you see what I see?’ and he just jumped out and helped lift it,” she said.

  When the men were not able to keep the door of the boot open, Lineti  joined in to hold it open while the body was maneuvered back in.

  The incident has left Mr Fakapulia shaken and unable to sleep.

  “He’s been up all night the last two nights thinking about it, he said he can’t sleep thinking about what happened,”his wife said.

  The cadaver was being transported by Pacific Memorials, and co-owner Carina Zhang said it appeared a faulty latch on the back door of the hearse was to blame for the incident.

  1 COMMENT

  1. ‘Oku kei tetetete atu ha fāmili Tonga ʻi ʻAokalani hili ʻenau tokoni ki hano fakaheka fakafoki ha pekia ne tō mei ha motokā uta meʻafakaʻeiki ʻi ha mangafā femoʻumoʻuekina ʻi he saute ʻo Aokalaní, fakatatau ki he līpooti ʻa e New Zealand Herald.

   Ne fononga meʻalele atu ʻa Manase Fakapulia mo hono uaifi ko ʻAlisi pehē ki hona ʻofefine taʻu 14 ko Līneti hili ia haʻanau sōpingi ʻi Otahuhu feʻunga tonu mo e hoko ʻa e meʻá ni.

   Lolotonga ʻenau tatali he māma ʻi he mangafā Puhinui mo e Great South Rd ʻi he 1 efiafi ʻo e ʻaho Mōnite kuo tō mai e saliote ʻoku lolotonga fakamaʻu ki ai ʻa e meʻafakaʻeikí mei he kaá.

   Ne hopo ai heni ʻa Fakapulia ʻo tokoniʻi ke fakaheka fakafoki ʻa e pekiá.

   Ne pehē ʻe hono uaifí ki he Herald he toki meʻa fakatupu fakamanavahē peá ne pau ke hopo ha taha ʻo tokoni he kuo poloka ʻe ia e ʻū meʻalelé he halá.

   Pehē ʻe Līnetí ne ʻikai ha taha ia ʻe fie hopo ki tuʻa ka ne hopo atu ʻa Manase ia.

   Ne ʻikai faingofua hono feingaʻi ki loto ʻo e pekiá koeʻuhi ko e toutou tō hifo pe ʻa e matapaá pea hopo atu ai ʻa Līneti ʻo puke ʻo toki lava fakaheka fakafoki ʻa e pekiá.

   Ne hoko e meʻá ni ke hangē ʻoku faikehé mo taʻe mamoheé ai ʻa Manase ia.

   Pehē ʻe ʻĀlisí ko e pō ʻe ua ko ʻeni kuo hilí ʻoku moʻua pe fakakaukau ia ʻa Manasé he meʻa naʻe hokó.

   Ko e pekiá ne fakahaʻele atu ʻe he kautaha Pacific Memorials peá ne pehē ʻe he taha ʻoʻona e kautahá Carina Zhang ngali ne maumau e loka ʻo e matapaá.

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here