‘Eua road maintenance pleased villagers

PHOTO:  Hon ‘Etuate Lavulavu and Hon. Tevita Lavemaau meet with town officers and district officers of ‘Eua Island. Photo/Supplied. 

ʻEua islanders have applauded road maintenance currently carried out by Tonga’s Ministry of Infrastructure.

The Ministry claimed roads in the island had been left in poor condition and without proper maintenance for many years.

In a meeting with ‘Eua district and town officers last week the Minister of Infrastructure, Hon. ‘Etuate Lavulavu said “more road maintenance work” would  be carried out, a statement from the ministry said.

The statement also quoted the Hahake Town Officer Mr. Tuifio as saying, “our tears have been wiped off by this marvellous work” taken by the government.

Tuifio said it has been for many years people of ‘Eua had bad roads.

Hon. ‘Etuate Lavulavu was in ‘Eua last week with ‘Eua MP who is also Tonga’s Minister for Revenue and Custom., Hon. Tevita Lavemaau to take a look at the road maintenance project.

1 COMMENT

 1. ‘Oku ‘aluʻalu ‘ea atu pe kāinga ʻEuá he mahino ʻoku lele ʻi matangi ʻa e tanu koi a ʻe he puleʻangá ʻa honau halá.

  Pehē ʻe he Potungāue koi a ki he Ngaahi Langa Lalahi ʻa e Puleʻangá ne lau taʻu ʻa hono liʻaki taʻe tanu pe monomono e hala ʻo ʻEuá.

  ʻI ha fakataha ʻa e kau ʻōfisa kolo mo e pule fakavahe ʻo ʻEuá ne fakamahino ai ʻe Lavulavau ʻe toe lahi ange ʻa e ngaahi hala ke monomonó.

  Ne ʻomi foki ha fakamatala mei he potungāué ʻo ʻohake ai ha lau ʻa Tuifio ko e pule fakavahe ʻo Hahaké ʻo ne pehē kuo holoholoʻi ʻe he ngāué ko ʻeni ʻa e puleʻangá ʻa honau loʻimatá.
  Pehē ʻe Tuifió kuo lau taʻu ʻenau hala koví pea ʻikai pe ha monomono.

  Naʻe ʻi ʻEua ai ʻa Lavulavu mo e fakafofonga fale alea ʻo ʻEuá ka ko ia ʻoku minisitā ki he tānaki paʻanga ʻa e fonuá mo e kasitomú he uike atú ke sio ki he ngāue ko ʻení.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here