Oceania Olympic body tells TASANOC to reverse move to sack Taumoepeau

PHOTO: Robyn Tuʻivakanō Kaho

Moves to sack the head of Tonga’s Association for Sport and National Olympic Committee are unconstitutional, according to the Secretary General of the Oceania National Olympic Committee, Ricardo Blas.

And he warned TASANOC President Robyn Kaho to follow his advice so the International Olympic Committee’s legal counsel did not get involved in the matter.

As reported recently by Kaniva News, TASANOC head Takitoa Taumoepeau was sent a demand from the organisation’s executive on March 30 asking him to resign or face the sack.

Blas has written to Kaho, saying her actions were not “supported by TASANOC’s Constitution.”

He advised Kaho to reverse the decision and reinstate Taumoepeau as elected General Secretary before the Tongan committee held its next general assembly.

Blas reminded Kaho he had advised her of the proper procedure to follow if the executive wanted a member of TASANOC to resign or be dismissed.

He referred to a similar incident in 2013 when he advised  Kaho on how to deal with a similar incident, but said it appeared she had ignored his advice.

Taumoepeau was entitled to defend himself against Kaho’s allegations, which Blas said must be supported with concrete evidence.

He told Kaho it was his responsibility as ONOC Secretary General to make sure TASANOC practiced good governance.

“Your letter to the General Secretary violates the framework of your constitution on what is allowable by TASANOC as a whole and not by the Executive,” Blas said.

Blas told Kaho “natural justice” was not followed when Taumoepeau was barred from the meeting of the executive at which the demand for his resignation was discussed.

This is not the first time Blas has become involved in a dispute between TASANOC and Taumoepeau.

In July 2013 the national sporting body announced it had it terminated its contract with Taumoepeau, citing an alleged mismanagement of office funds.

He was later told he could continue in the position as a volunteer.

However, he was restored to his post after Blas intervened and told TASANOC its termination of Taumoepeau’s contract was unconstitutional.

Taumoepeau told Kaniva News this afternoon he would not comment as he has taken legal action on the matter.

The  main points

 • Moves to sack the head of Tonga’s Association for Sport and National Olympic Committee are unconstitutional, according to the Secretary General of the Oceania National Olympic Committee, Ricardo Blas.
 • And he has warned TASANOC President Robyn Kaho to follow his advice so the International Olympic Committee’s legal counsel did not get involved in the matter.
 • As reported recently by Kaniva News, TASANOC head Takitoa Taumoepeau was sent a demand from the organisation’s executive on March 30 asking him to resign or face the sack.
 • Blas told Kaho “natural justice” was not followed when Taumoepeau was barred from the meeting of the executive at which the demand for his resignation was discussed.

1 COMMENT

 1. Kuo fakahā atu ʻe he Kōmiti ʻOlimipiki ʻa ʻŌseaniá ki he TASANOC ke liliu ʻene ngaʻunu koi a ke tuli ʻa Taumoepeaú.

  Ko e ngaʻunu koi a ke tuku ʻa e Takitoa Taumoepeau ko e ʻulu ʻo e ʻAsosieisini ʻa Tonga ki he Spipoti mo e Kōmiti Fakafonua ki he ʻŌlimipikí ʻoku taʻe fakakonisitūtone, fakatatau ʻeni ki he Sekelitali Seniale ʻa e Kōmiti ʻOlimipiki ʻa ʻŌseania Ricardo Blas.

  Pea naʻá ne fakatokanga ki he Palesiteni ʻa e TASANOC Robyn Kaho ke muimui ki heʻene faleʻi ʻoku faí ke fakamamaʻo ha hū mai ʻa e fakahinohino lao ʻa e Kōmiti Fakavahaʻapuleʻanga ki he ʻOlimipikí ʻo kau he meʻá ni.

  Hangē koi a ne toki līpooti atu ʻi he Ongoongo ʻa e Kanivá, naʻe ʻoatu ha fiemaʻu mei he kau pule ʻo e TASANOC ʻi Māʻasi ʻaho 30 kia Taumoepeau ke ne fakafisi ka ʻikai ʻe tuli ia.

  Naʻe tohi ʻa Blas kia Kaho ʻo fakahā ki ai ko ʻene foungá ne ʻikai poupouʻi ia ʻe he konisitūtone ʻa e TASANOC.

  Naʻá ne faleʻi ʻa Kaho ke fulihi ʻa e tuʻutuʻuni pea fakafoki ʻa Taumoeapeau ko e Sekelitali ia ne fili ki muʻa ʻi he fakataha fakataʻu ka hoko ʻa e kōmiti ʻa Tongá.

  Naʻe toe fakamanatu atu foki ʻe Blas kia Kaho naʻá ne ʻosi faleʻi ia ki he founga totonu ke muimui ai kapau ʻe fiemaʻu ke fakafisi pe tuli ha mēmipa ʻo e TASANOC.

  Naʻá ne fakatātāʻaki leva ha meʻa natula tatau pe mo ʻeni ne hoko he 2013 ʻa ia ne ne faleʻi ai ʻa Kaho ki he founga ke ngāueʻakí ka kuo hā mai ʻeni naʻe ʻikai ke tokanga ia ki he faleʻi ko iá.

  ʻOku ʻi ai e totonu ʻa Taumoepeau ke maluʻi ia mei he ngaahi tukuakiʻi ʻa Kahó, ʻa ia naʻe pehē ʻe Blas ko e ngaahi tukuakiʻi koiá kuopau ke poupouʻiʻaki ha ngaahi fakamoʻoni mātuʻaki mafakamoʻoniʻi moʻoni.

  Naʻá ne fakahā kia Kaho ko ʻene hoko koi a ko e Sekelitali Seniale ia (Blas) ʻa e ONOC ko hono fatongia ia ke fakapapauʻi ʻoku ngāueʻaki ʻe he TASANOC ʻa e founga pule leleí.

  Ko hoʻo tohi koi a ki he Sekelitali Senialé ʻoku ne maumauʻi ʻa e makatuʻunga hoʻomou konisitūtone ʻokú ne tuʻutuʻuni ʻa e meʻa ʻe ala fakangofua ʻe he TASANOC fakalūfuá mo ia ʻe ʻikai ngofua ke fai ʻe he Kōmiti Pulé, ko e lau ia ʻa Blas kia Kahó.

  Naʻe pehē ʻe Blas foki kia Kaho ne ʻikai hano muia ʻe taha e fakamaautotonu fakanatulá he taimi ne ne taʻofi ai ʻa Taumoeapeau mei he fakataha kōmiti ʻa ia ne aleaʻi ai e fakafisi ʻa Taumoepeaú.

  ʻI Siulai 2013 ne fanongonongo ai ʻe he kōmiti sipoti fakafonua ʻa Tongá kuó ne fakangata e konituleki ʻa Taumoeapeaú ʻi he fakamahalo ne ne ngāueʻaki halaʻaki ha paʻanga he ʻōfisí.

  Ne toe fakahā ʻi mui ai kiate ia ke ne hoko atu pe ʻi he lakangá kae ngāue ʻofa pe.

  Neongo iá ne toe fakafoki ia ki he lakangá hili ia e hū mai ʻa Blas ʻo kau he meʻá ni mo ne fakahā ki he TASANOC ko ʻene fakangata ko ia e konituleki ʻa Taumoepeaú naʻe taʻe fakakonisitūtone.

  Ne fakahā ʻe Taumoepeau ki he ongoongo ʻa e Kanivá he hoʻatā efiafi ʻaneafí he ʻikai ke ʻai haʻane lau he ʻokú ne fai e ngāue fakalao ki he meʻá ni.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here