Man hospitalised after Fonongahina machette attack

A  man was hospitalised after a savage machete attack  in Fonongahina last week .

The man, who was unofficially identified as  Samoa Latai of Fua’amotu, was attacked before he managed to escape the scene and allegedly got help from a passerby.

It was alleged two men on a pick up van arrived at Latai’s residence and picked him up before the incident happened.

A photo of Latai while in hospital obtained by Kaniva News shows Latai received wounds to both his rightand left hands.

Police in Tonga did not immediately respond to our request for comments.

1 COMMENT

 1. Ne fakahoko ha tā helepelu ʻi Fonongahina ʻi he uike kuo ʻosí.

  Ko e tokotaha ne fuahiá kuo fakahā ko Samoa Latai mei Fuaʻamotú.

  ʻOku pehē ne tau atu ha toko ua ʻo fakaheka ;a Latai mei hono ʻapi nofoʻanga ki muʻa pea hoko ʻa e fakatamaki ni.

  Ne lava ʻa Latai ʻo hola mei he feituʻu ne hoko ai e meʻá niʻ ʻo pehē ne ne maʻu tokoni mei ha taha he halá.

  Ko e laʻitā ne ʻomi ki he Kanivá ne ʻasi ai ʻoku lavea ʻa e nima toʻomataʻu ʻo Lataí.

  Ne ʻikai ha tali leva ʻa e kau Polisí ki heʻemau kole ke ʻomai haʻanau lau ki he ongoongá ni.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here