Haveluloto man charged after u-turn crash

PHOTO: A bus from Lapaha hit a van after its driver attempted a U-turn on Taufaʻāhau Rd. Photo/Supplied

A 54-year-old man from Haveluloto was charged by Police for careless driving after causing a crash with a bus when he attempted a U-turn in his van on Taufaʻāhau Rd early this week.

The unidentified driver was heading westward along Taufaʻāhau Rd and he was followed by the bus.

The driver of the van took a sudden U-turn before the bus struck, Sia Adams from Police Communication Unit at Longolongo said.

The incident happened at a corner of two roads at Haʻateiho village and the bus was from Lapaha .

No injuries were reported.

1 COMMENT

  1. Kuo fakaʻilo ʻe he kau Polisí ha tangata fakaʻuli taʻu 54 mei Haveluloto ki he fakaʻuli taʻe tokanga hili ia haʻane fakatupunga ha fepaki mo ha pasi he taimi ne ne feinga ai ke fakatafoki ʻene vēní ʻi he loto Hala Taufaʻāhaú he konga ki muʻa ʻo e uike ní.

    ʻOku teʻeki fakahā ko hai ʻa e fakaʻulí ni ka ne ne huʻu fakahihifo ia heʻene vēní kae muimui atu ʻa e pasí.

    Ne ʻai e fuʻu fakatafoki fakafokifā ʻa e vēní ki muʻa pea tataha ʻe he pasí ko e lau ia mei he vaʻa fakamatala ʻa e kau Polisí mei Longolongó, Sia Adams.

    Ne hoko ʻa e meʻá ni ʻi ha sipaʻilā ʻi Haʻateiho pea ko e pasí mei Lapaha.

    Naʻe ʻikai ha lavea ne lipooti mai.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here