‘Eua Police van lifted out of roadside trees

PHOTO: ‘Eua Police van is lifted upside down out of roadside trees in ‘Ohonua. Photo/Supplied

A police van has to be lifted out of roadside trees in ‘Ohonua, ‘Eua after it ploughed through the ditch and landed upside down few metres away from the road.

A reliable source has told Kaniva News  the van careered across the road and went through the bushes before it turned and lay bottom-up.

The source said the incident happened close to a convent at ‘Eua’s capital ‘Ohonua.

No injuries were reported.

Police Communication and Media Centre in Nuku’alofa did not respond to our request for comment.

Police Eua v
Police van at ‘Ohonua, ‘Eua has to be lifted out of trees at a roadside after it careered across the road and landed upside down few metres away from the road. Photo/Supplied
Van overturn
‘Eua Police van is lifted upside down after it landed under trees by a roadside at ‘Ohonua. Photo/Supplied

1 COMMENT

  1. Naʻe fusi hake ha veeni ʻa e kau polisí mei he loto vaoʻakau he veʻehalá ʻi he uike kuo ʻosí ʻi ʻOhonua ʻEua.

    Pehē ʻe ha toko taha falalaʻanga naʻe sīfā ʻa e vēní mei he foʻi hifo hifo he hala ofi ki he nofoʻanga taupoʻou ʻi ʻOhonua ʻo ne halatuʻu atu he ʻuluʻakau he veʻehalá ki muʻa peá ne mafuli ʻo foʻohake.

    Ne ʻikai ha lipooti ʻo ha lavea.

    Ne ʻikai foki ha tali mai ʻa e Senitā ki he Fetuʻutaki mo e Mītia ʻa e kau Polisí ʻi Nukuʻalofá ki heʻemau kole ke ʻomi haʻanau lau ki he meʻa ne hokó.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here