Tonga’s Sunday law was not breached when residents worked on dead whale

Residents at Kolonga who removed jawbone and teeth from a dead whale that washed up on their shore Sunday 22 did not breach Tonga’s Sunday law, Police said.

The carcass was then cut into pieces to save its bones and the remains were removed from the beach.

Tongan constitution ordered: “The Sabath Day shall be sacred forever and it shall not be lawful to do work or play games or trade on the Sabbath”.

An amendment to the clause was made allowing cabinet discretion to bend the rules for such cases as the emergency landing of aircraft.

Read More: Villagers remove jawbone and teeth from whale washed up on Kolonga beach

After the dead whale was found on Kolonga beach Police received information that bad smell began emanating from the carcass.

Police said it allowed the residents to work and remove the carcass as soon as they can to make sure the smell would not affect people living in the surrounding.

That cannot be regarded as breach of Sunday Law, according to Police.

Tonga’s Police minister Hon. Pohiva Tu’i’onetoa told Kaniva News in a previous interview he as Minister of Police has the authority to allow a person to do business on Sunday if that person has reasonable reasons to do so.

According to the minister taxi drivers, for example, can apply for permit to operate on Sunday but they must give strong reasons to support their applications.

1 COMMENT

 1. Ne ‘ikai ke maumau Sāpate e ngāue koi a ne fai ʻe ha niʻihi ʻi Kolonga ʻo toʻo e huiʻi nifo mo e nifo ʻo ha tofuaʻa mate ne hake honau matātahi ʻi he Sāpate ko hono 22, ko e lau ia mei he kau Polisí.

  Naʻe fahi leva e monumanu mate ni ke tuku hono huí pea ko e toengá ne toʻo ia mei he matātahí.

  ʻOku tuʻutuʻuni ʻe he konisitūtoné ʻo pehē: Kuo pau ke tauhi ke ma’oni’oni ‘a e ‘Aho Sapate ‘i Tonga pea kuo pau he ‘ikai ha taha te ne fai ‘ene fefakatau’aki pe tefito’i ngaue ma’u’anga mo’ui pe ha fa’ahinga ngaue fakapisinisi pe ‘i he ‘Aho Sapate tuku kehe ‘i hano fai ‘o fakatatau ki he lao; pea ‘ilonga ha aleapau ‘e fai pe fakamo’oni’i ‘i he ‘aho ko iá kuo pau ke taʻe ‘aonga pea ko e koto muna pe ia pea he ‘ikai hano mafai fakalao.

  Naʻe ʻi ai mo e toe kupu fakalelei ne tānaki atu ʻo ne fakangofua e kapineti ke ne foaki ha mafai ke fai ha ngāue ʻi he Sāpaté hangē ko hano fakangofua ke tūʻuta fakatuʻupakē ha vakapuna koeʻuhi ko ha fakatamaki kuo hoko he ʻeá.

  Ne hili e hake ʻa e tofuaʻá he koló ne maʻu ʻe he kau polisí ha fakamatala ʻo pehē kuo kamata ke ngāue atu ʻa natula ia ki he monumanu mate ni pea kamata ke mafola hono nanamú.

  Pehē ʻe he kau Polisí ne tuku pe ke hoko atu e ngāue ki ai ke toʻo koeʻuhi ko e moʻui ʻa e kakai ne nau nofo he feituʻú ke ʻoua ʻe uesia.

  “’Ikai, na’e ‘ikai ke ‘i ai ha maumau ‘o e Lao Sapate. Ko e ngaahi fakamatala ne ma’u ‘e he kau Polisi na’e mahino ai ‘a e fiema’u ke fai ha ngaue ki he Tofua’a ko ‘eni ke to’o mei he matatahi ‘o Kolonga ko e ‘uhi ko e hoha’a ko ia ki he tafa’aki malu fakamo’uilelei ‘a e kainga ‘o Kolonga he na’e mahino na’e ‘osi namu ha’aha’a ‘a e feitu’u ni mei he Tofua’a,” ko e fakamatala tonu ia ʻa Sia Adams mei he vaʻa fetuʻutaki ʻa e kau Polisí ʻi Tongá.

  ʻI ha fakaʻekeʻeke ʻa e Kanivá ki muʻa mo e Minisitā Polisí Pōhiva Tuʻiʻonetoa ne ne pehē ai ʻokú ne maʻu ʻi lakanga ko e minisitā polisí ʻa e mafai ke foaki ha ngofua ki ha taha ke ngāue pe pisinisi ʻi he Sāpaté kapau ʻoku ʻi ai ha ʻuhinga lelei ke ne fai pehē.

  Fakatatau ki he minisitaá ʻe lava hangē ko e kau fakaʻuli tekisií ke kole haʻanau ngofua ken au lele tekisī he Sāpaté ka kuopau ke ʻoange ʻa e ʻuhinga mātuʻaki mālohi ke ne poupouʻi ʻene kolé.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here