Tongan fishing boat towed back to safety after engine failure

A fishing boat, ‘Ana Manusiu, has been towed back to Nuku’alofa this afternoon after a rescue mission was launched following a distress call received by Tongan authority through Rescue Co-ordination Centre New Zealand.

Four fishermen were on the fishing boat when the rescue team assisted by an Orion P-3 aircraft from New Zealand found them at 54 Nautical miles South of Fua’amotu at around 4.45pm.

The fishermen left on a fishing trip on March 9 when the engine could not be started, Police statement said.

Police said further details would be available when the fishermen would expectedly arrive in Nuku’alofa this evening.

1 COMMENT

  1. Kuo toho fakahaofi hifo ha vaka toutai ki Nuku’alofa hili ‘eni ha kumi ne fakahoko ‘i hano ma’u ‘e he kau polisi Tongá ha fetuʻutaki mei he Senitā ʻa Nuʻu SIla ki he Fakahaofí.

    Ko e fetuʻutaki ko ʻeni mei Nuʻu Silá ne pehē ai ne nau maʻu ha ui tokoni fakafou he pīkoní pe tekenolosia fetuʻutaki uitokoni ʻoku ngāueʻaki ʻe he ngaahi vaká.

    Ne aʻu atu e kau fakahaofí ʻa ia ne tokoniʻi kinautolu mei he ʻeá ʻe he vakapuna P-3 Orion a Nuʻu Silá ʻo maʻu e vaká ni ʻoku ʻi ai ha toko fā ʻi he feituʻu saute ʻo Fuaʻamotú ofi he taimi 4.45 efiafi.

    Ne ō e kau toutaí ni ʻo fai ʻenau fāngota ʻi he ʻaho 9 Māʻasi ko e lau ia ʻa e kau polisí.

    Naʻe ʻamanaki ʻe tūʻuta hifo ki Nukuʻalofa ʻa e kau toutaí ni he efiafi ʻo e ʻaho ní pea ʻoku pehē ʻe he kau polisí te nau toki tuku mai ai ʻa e ngaahi fakaikiikí.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here