Tonga Power Limited new CEO

Tongan Power limited announced the employment of its new CEO, Mr Robert Matthews who commenced as Chief Executive of Tonga Power Limited since March 9 2015.

Mr Robert Matthews replaced Mr John van Brink who served Tonga from February 2012 to February 2015.

Robert holds engineering qualifications from the Royal Melbourne Institute of Technology with business management studies from RMIT and the University of South Australia, a fellow of the Australian Institute of Management, and former associate member of the CEO Institute Melbourne.

Robert moves to Tonga from Victoria, Australia with his wife, Angela for the next three years to serve the people of Tonga.

1 COMMENT

 1. ‘Oku fiefia ‘a e Tonga Power Ltd ke fakaha atu ‘a hono fili ‘o Robert Mathews ko e pule lahi ia pe CEO fo’ou ‘a e Kautaha Tonga Power.

  Na’e kamata ‘a e fakahoko fatongia ‘a Mathews ko e pule lahi ‘o e Tonga Power Ltd ‘i he ‘aho
  Monite 9, Ma’asi 2015 pea ko ‘ene fetongi mai ‘eni ‘a John van Brink na’a ne CEO kimu’a mei Fepueli 2012 ki Fepueli 2015.

  Kimu’a pea toki kamata ngaue ‘a Robert ma’ae Tonga Power, na’a ne ngaue ‘i he ngaahi tu’unga ma’olunga ‘i he ngaahi kautaha ‘uhila ‘i ‘Aositelelia.

  Ko e ni’ihi hono ngaahi fatongia kimu’a na’e kau ki ai ‘ene taki he ngaahi kautaha ‘enisinia mo ngaue aleapau (contracting) ‘i ‘Aositelelia, tokanga’i mo fakalele ‘o e ngaahi kautaha langa fakalakalaka fakatekinolosia pea pehe foki ki he ngaahi ngaue langa fakalakalaka ki he
  ma’u’anga ivi mei he la’a.

  Ki mui ni mai, na’e hoko ‘a Robert ko e pule ma’olunga, pea ne fakahoko tu’utu’uni ki he ngaahi ngaue ‘a e kautaha True Value Solar, ko e kautaha sola lahi taha ia ‘i ‘Aositelelia ‘a ia ‘oku laka hake ‘enau pa’anga humai he pa’anga ‘Aositelelia ‘e $180 miliona.

  Na’e Palesiteni ‘a Robert pea toe pule lahi foki ‘i he kautaha Australian operations for Ausra Inc.,
  ko e kautaha ‘Amelika ‘eni ‘oku nau fakaai ‘a e ngaahi fiema’u naunau fakaonopooni ki he
  ma’u’anga ivi mei he la’a.

  Kimu’a ai, na’e hoko ‘a Robert ko e talekita ‘i he kautaha langa moe tisaini faka’enisinia ko e Vemtec, pea na’a ne pule foki ‘i he va’a ngaue fakatekinikale ‘a e kautaha PowerNet (‘a ia ‘oku ui ko e Ausnet he ‘aho ni) na’a ne hoko foki ko e pule ‘i he taha ‘o e va’a ngaue ‘a e kautaha ‘uhila ko e Nilsen Electric.

  ‘Oku ‘i ai foki ‘a e taukei ‘a Robert ‘i hono alea’i ‘o e ngaahi tokoni ‘a e Pule’anga ki he ma’u’anga
  ivi ‘uhila.

  Ki mui ni mai na’e ma’u ‘a e tokoni ko e pa’anga ‘Aositelelia ‘e $100 miliona ke langa
  ‘aki ‘a e faama sola mekauati ‘e 42 ‘i he fale misini ‘a e CS Energy ‘i Kogan Creek, Queensland,
  ‘Aositelelia ‘a ia na’e kau ‘a Robert hono alea’i ‘o e kole tokoni ko ‘eni.

  ‘Oku ‘i ai foki hono malohinga he ngaahi ngaue’anga kimu’a ‘i he tafa’aki faka- komesiale, fakapa’anga pea taukei ‘i he faitu’utu’uni ki he ngaahi faingata’a ‘i ha kautaha (risk management) pea ne tokoni foki ki he tupu fakalukufua ‘a e pa’anga humai ‘a e ngaahi kautaha ‘a e pule’anga pea pehe foki ki he ngaahi kautaha taautaha na’a ne fakahoko fatongia ai.

  ‘Oku ‘i ai foki ‘a e ngaahi faka’ilonga fakaako ‘a Robert ‘i he mala’e ‘o e ‘enisinia mei he Royal
  Melbourne Institute of Technology mo e ako ki hono fakalele ‘o ha kautaha mei he RMIT pea moe
  ‘Univesiti ‘o Saute ‘Aositelelia (University of South Australia).

  ‘Oku ne memipa foki ‘i he Australian Institute of Management pea mo e sosaieti ‘o e kau pule lahi (CEO) ‘i he va’a ‘o e Institute Melbourne ‘i ‘Aositelelia.

  Ko e hiki mai eni ‘a Robert ki Tonga ni mei Vikatolia, ‘Aositelelia mo hono uaifi ko Angela, ke na
  ngaue ma’ae kakai ‘o Tonga ‘i he ta’u ‘e tolu ka hoko.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here