Pātangata residents celebrate after land given to own

After more than three decades of living in a temporary settlement without a tenancy agreement or land rights guarantee, residents of Pātangata were celebrating last week after the new government of ʻAkilisi Pōhiva made a decision to subdivide the area and distributed it amongst them.

Tongaʻs Ministry of Land and Survey workers who measured and divided the land were entertained and given gifts by the villagers.

The land offer came after a number of eviction and relocation orders were received by the settlers way back in 2001 and 2002.

During the celebration decorated vehicles paraded through the village and women were seen wearing manafau and had covered their heads with garlands and danced to music.

The first settlers at Pātangata were people from outer islands who migrated to mainland Tongatapu bringing their children to schools and seeking employment.

In 2001 the settlers received eviction and relocation order which was followed by others in 2002 after which an appeal was made to the king but it was turned down.

The eviction order was made based on government concerns about the settlers’ health because a significant part of the land was used as a rubbish dump for the capital’s garbage and refuse.

It was unsafe because the rubbish was dumped in the swamp and it was circulating around the settled area by the sea when it was high tide.

This has produced “a pervasive rotten smell that made life unhealthy and unpleasant”.

The eviction and relocation orders were not enforced after the Alouaʻs Water for All project funded by the Japanese government intervened and assisted the village with construction of 900 water tanks which was later replaced by portable fiber glass water tanks.

Villagers were also given sanitation programs that included land-filling and home improvement projects.

1 COMMENT

 1. Hili ē ha taʻu ʻe fihangofulu ʻenau nofo fakaongoongo ʻikai ha aleapau pe mahino pe ā ʻe pau ʻoku ʻi ai haʻanau totonu ki he kelekelé , ne kātoanga e kāinga Pātangatá he uike kuo ʻosí hili ia ha tuʻutuʻuni ʻa e Puleʻanga foʻou ʻo ʻAkilisi Pōhivá ke vahe ʻa e feituʻú ni maʻa kinautolu.

  Ne fai foki hono fakafiefiaʻi ʻe he kāinga e kau ngāue ʻa e Potungāue Fonuá mo e Saveá pea foaki mo ʻenau ngaahi fuʻu kato lanumata ko e fiefia he ʻēpoki kuo nau aʻusiá.

  Ko hono foaki ʻeni ʻo e kelekelé ni ʻe he puleʻangá hili ia ha ngaahi tuʻutuʻuni ke nau hiki pea mavahe mei he kongá ni ʻi he ngaahi taʻu mai ʻo e 2001 mo e 2002.

  Lolotonga e kātoangá ni ne lele fakaʻotu pe he loto halá e ngaahi meʻalele kuo ʻosi teuteuʻi pea muiaki ʻe ha kau fefine kuo nau tui manafau mo ʻai tuinga kakala honau ʻulú ʻo tauʻolunga ki ha ngaahi fasi ne taá.

  Ne fuofua nofoʻi ʻa Pātangata ʻe ha kau omi mei he ʻotu motú ʻo nofo mai ki Tongatapu ki he ako ʻenau fānaú mo kumi ngāue.

  ʻI he 2001 ne ʻoatu ai ha tuʻutuʻuni ʻa e puleʻangá ke nau mavahe pea hiki leva pea toe taʻotaʻo atu mo e tuʻutuʻuni tatau ʻi he 2002 ʻa ia ne iku tangi ai e kāingá ni ki he tuʻí ka ne ʻikai tali.

  Ne tupu e tuʻutuʻuni ko ʻení ko e hohaʻa ʻa e puleʻangá ki he tuʻunga moʻui lelei ʻa e kāingá ni koeʻuhi ko e konga lahi he feituʻú ni ko e lakungʻanga veve ia ʻa e kolomuʻá

  Naʻe ʻikai ke malu ʻeni koeʻuhi he ne huaʻi atu e vevé ki he foʻi ano ʻo toki vilohi ia ai ʻe he tahi he taimi huʻá ʻi he ngaahi feituʻu ne nofo tonu ai e kāingá ni.

  Ne ne ʻoatu ai ʻe ia ha nanamu faikehe fau ki he kau nofo he feituʻú ni ʻa ia ne ʻikai sai ki heʻenau moʻuí.

  Ka ne iku ʻo ʻikai fakafefekaʻi ʻa e tuʻutuʻuni ko ia ke hiki mo mavahe leva ʻa e kāingá ni tuʻunga he hū atu ʻa e foʻi polōseki naʻe ui ko e ʻAloua Water for All ne fakapaʻanga ʻe Siapani ki he koló ni.

  Ne nau fokotuʻu heni ha ngaahi tangikē sima vai ʻe 900 pea ki mui aí ne fetongiʻaki ia ʻa e ngaahi tangikē faipa.

  Naʻe toe fakalele ʻe he ʻAlouá mo ha ngaahi polokalama akoʻi e kakaí ni ki he founga e tauhi maʻa ʻo e ʻātakaí mo ʻenau nofó kau ai mo e founga ki hono tanu e ngaahi ano ne nau nofo aí.

  Ne toe akoʻi foki heni e kāingá ni ke nau lava pe ʻo fai ʻa e ngaahi monomono ki he ngaahi fale moe ngaahi meʻa peheé.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here