Fire spread to three houses in Houmakelikao caused by child playing with matches

  PHOTO CAPTION:  Feleti Hopoate aka Ulupano (in front)  with his wife Moʻunga ʻUlupano and their eldest daughter Seletute with their grandchildren  in front of their family home, The house their family had lived in was destroyed by fire on Monday 16. Photo/ ʻAna Tapueluelu 

  A fire that destroyed one house and partly damaged two others at Houmakelikao on Monday 16, was started by a child playing with matches, Tonga Fire and Emergency Services said.

  A 5m boat and a van were also affected by the fire.

  Firefighters were dispatched to the scene at 6.09pm it said.

  Viliami Tu’ihalamaka from Tonga Fire Services said about 90 percent of a house belonged to Feleti Hopoate, 58, also known as ‘Ulupano was “fully destroyed”.

  A house that was under-construction was “partly destroyed” by the fire also belonged to ʻUlupano he said.

  A third house received “minor damaged” during the blaze belonged to Kilifi Finau, 55.

  Tuʻihalamaka said the “child lit a match and threw it on top of the bed”.

  There were no injuries and no one was killed in the blaze.

  Tuʻihalamaka said the housefires have resulted in an estimated loss of TP$90,000.

  Anyone wishing to donate or support the victims  can contact 8799981 or  8704249 and speak to ʻUlupano.

  1 COMMENT

  1. Ko e afi ko ia ne ne fakaʻauha ha fale ʻe taha pea pehē ki ha konga ʻo ha ongo fale ʻe ua kehe ʻi Houmakelikao he Mōnite ʻaho 16 ne tupu ia mei ha vaʻingaʻaki ʻe ha leka ha masi, fakatatau ʻeni ki ha fakamatala mei he Potungāue ʻa Tonga ki he Velá mo e Ngaahi Fiemaʻu Fakavavevavé.

   Ne tuku atu ʻa e kau tāmate afí ki he feituʻu velá ni ʻi he taimi 6.09 efiafi.

   Naʻe kau mo e vaka mita ʻe 5 pehē ki ha veeni ʻi hono uesia ʻe he ʻafí.

   Pehē ʻe Viliami Tuʻihalamaka mei he Potungāué ni ko e mei pēseti ʻe 90 ʻo e fale ʻo Feleti Hopoate taʻu 58 ʻa ia ʻoku toe ʻiloa pe ko ʻUlupanó ne mātuʻaki fakaʻauha ia ʻe he afí.

   Ko e fale ʻe taha ne lolotonga langa ne vela mo hono konga ʻona ʻa ia ko e fale pe mo ia ʻo ʻUlupano.

   Naʻe ʻi ai mo e fale hono tolu ka ne siʻi pe maumau ki aí ʻa ia ko e fale ia e tangata ko Kilifi Fīnau taʻu 55.

   Pehē ʻe Tuʻihalamaka naʻe kohiʻi ʻe he leká e foʻi masi ʻo lī he funga mohengá.

   Naʻe ʻikai taha ʻe lavea pe mate he velá ni.

   Pehē foki ʻe Tuʻihalamaka ko e mole fakapaʻanga kuo hoko he velá ni ʻoku fakafuofua ki he $90,000 (hiva mano).

   Ka ʻi ai ha taha ʻe fie tokoni ki he ongo fāmili ko ʻení ʻe lava ke ne fetuʻutaki ki he telefoni 8799981 pe 8704249 ʻo lea kia ʻUlupano.

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here