Dead whale washes up on Kolonga beach

CAPTION: A whale washed up on Kolonga beach. Photo/ Melemanu Bloomfield

A whale washed ashore on Kolonga beach this afternoon Sunday 22.

Tongan journalist Melemanu Bloomfield took photos at the scene.

She said it appeared the whale, of unknown species, had probably been dead for some time before washing ashore.

Some of the people at the scene tried to remove its teeth, she added.

1 COMMENT

  1. Ne hake ha tofua’a kuo ne mate he matátahi ʻo Kolongá. Naʻe faitā ʻa e faiongoongo Tonga ko ia ko Melemanu Bloomfield ʻi he feituʻu ni. Naʻá ne pehē ngali ne fuofuoloa ha mate ʻa e tofuaʻá peá ne toki haké. Ne ne toe pehē foki ʻoku feinga e kakaí ke toʻo e nifo ʻo e tofuaʻá ni.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here