ANZ offers fee waiver for fund transfer to Vanuatu

ANZ Bank has waived fees for international money transfers to Vanuatu as relief works continue following the devastation by Tropical Cyclone Pam.

The fee waiver will apply to fund transfers made before 30 April 2015 by ANZ customers in 22 countries across Australasia, Asia and the Pacific.

ANZ branches were affected by the cyclone, but the bank continues to offer limited banking services from a disaster recovery site in Port Vila as well as the Luganville branch on Vanuatu’s northern island of Espiritu Santo.

Meanwhile Bernie Poort has been appointed as the new CEO for ANZ Bank of Tonga  in Nuku’alofa.

1 COMMENT

  1. Ko e ngaahi tā paʻanga kotoa ki Vanuatú ʻe to’o ‘e he Pangikē ANZ ʻa e ngaahi totongi fakapangikē koi a ʻoku angamaheni ke ne hilifaki ʻi he ngaahi tā paʻanga ʻa e kakaí ʻoku faí lolotonga I he ngaahi feʻaveaki paʻanga fakavahaʻa puleʻangá.

    Ko e ʻofá ni tuʻunga ʻi he tuʻunga kuo ʻi ai ʻa e fonuá hili hono haha ʻe he Saikolone ko Pam.

    Pehē ʻe he Pangikē ʻe kamata ʻeni ki muʻa ʻi ʻEpeleli ʻaho 30 maʻa e kau kasitomā ʻa e Pangikeé ni ʻi he fonua ʻe 22 ʻi ʻEsia, ʻAositelelia mo e Pasifikí.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here