Tonga plans new bridge to connect Hahake and Nukuʻalofa

  The Tongan government will construct a bridge to connect the eastern side of Tongatapu and the capital town of Nukuʻalofa.

  A Chinese team were in Tonga recently to conduct surveys in the hahake (eastern) area and negotiate with officials at the Ministry of Infrastructure about the project, Hon. Etuate Lavulavu, head of the ministry told Kaniva News in Auckland.

  As the plan for the bridge was one of his ministry’s strategic and action plan 2015, the minister said the project is still in its initial stage and his ministry was working closely with the Chinese team on it before it would be submitted to cabinet for approval.

  Once approved the government will look for donors to fund the project, he said.

  Hon. Lavulavu said he has already briefed the Prime Minister, Hon ‘Akilisi Pohiva on the project.

  1 COMMENT

  1. ʻE langa ʻe he Puleʻangá ha hala fakakavakava ke ne hokoʻi ʻa Vahe Hahake ki Nukuʻalofa fou atu he tahi Fangaʻuta.

   Ne ʻi Tonga ai ha timi ki mui ni mai ke fakahoko ha ngaahi savea ʻi he feituʻú ni mo ha alēlea mo e kau ʻōfisa māʻolunga he Potungāue ʻInifalakisaá kau ki he polōsekí ni ko e meʻa ia ʻa e minisitaá, ʻOnapolo ʻEtuate Lavulavu ki he Ongoongo ʻa e Kanivá ʻi ʻAokalaní ni.

   Naʻe pehē ʻe he minisitaá ko e polōseki ko ʻeni ko e konga ia e ngaahi palani ke fakahoko mo fokotuʻutuʻu ʻa ʻene Potungāué ki he 2015.

   Naʻá ne pehē ʻoku kei ʻi he tuʻunga kamakamatá ʻa e polōseki ko ʻeni ki he hala fakakavakavá pea ʻoku nau ngāue vāofi mo e timi Siainá ki muʻa ʻi hano ʻoatu ki he kapinetí ke fai hano tali.

   ʻOku kei fai ʻa e savea mo e fokotuʻu fakakaukau ki he fōtunga ʻo ha hala fakakavakava ʻe faʻu pehē ki hano kumi hano paʻanga ke fakahoko ʻaki, ko e meʻa ia ʻa e minisitaá.

   Ne pehē foki ʻe Lavulavú kuó ne ʻosi fakalika pe ʻa e polōsekí ni ki he Palēmiá, ʻAkilisi Pōhiva.

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here