Pōhiva concerns over scaling of examination marks

The Prime Minister Hon.‘Akilisi Pōhiva said he was concerned the scaling of examination marks by Tonga’s Ministry of Education might not reflect the real potential of the students as it was supposed to be.

Hon. Pōhiva who is also the Minister of Education made the remarks after receiving last year’s Form 7 Economics examination results, Radio and Television Tonga reported.

The initial results showed only 9 out of 121 students who sat the examination passed.

The ministry then scaled the raw marks allowing 66 students to pass.

Hon. Pōhiva believed with the current formula the ministry is using students who got higher marks after they were scaled would suffer at tertiary levels.

Scaling of students’ raw marks after an examination was a common exercise used by many educational institutions worldwide but it has to be justified and followed certain guidelines set up by the institutions.

Hon. Pōhiva said an expert from overseas would review Tonga’s scaling methodology and assessed its effectiveness.

1 COMMENT

 1. Kuo ʻi ai e hohaʻa ʻi he ʻEiki Palēmia ʻo Tongá ʻAkilisi Pōhiva ki he founga ko ia ʻoku ngāueʻaki ki hono fakaleleiʻi ʻo e māká ʻi he ngaahi sivi fakapuleʻangá ʻo ne pehē ʻoku malava ʻoku ʻikai ke hoʻata mei ai ʻa e mafai fakaako totonu ʻo e fānau akó ʻo hangē ko e meʻa ko ia ne taumuʻa ki ai ʻa e founga fakaleleí ni.

  Ko Pōhiva pe foki ʻoku toe minisitā akó pea naʻe fai ʻene meʻa ko ʻení hili ia hono maʻu e ola ʻo e sivi ʻi he lēsoni ʻekonōmiká ʻa e Foomu 7 ʻi he taʻu kuo ʻosí fakatatau ʻeni ki he līpooti ʻa e Letiō mo e Televīsone Tongá.

  Ko e ʻuluaki ola ʻo e siví ni ko e toko 9 pe ia ne lava mei he toko 121 fakakātoa. Ne ngāueʻaki leva ʻa e founga ki hono toe fakaleleiʻi ʻo e māká ʻo hiki hake leva e tokolahi ʻo e kau lavá mei he toko 9 ki he toko 66.

  ʻOku tui ʻa Pōhiva ko e founga fakalelei maaka lolotonga ʻoku ngāueʻaki ʻe he potungāue akó ʻe faingataʻaʻia ai ʻa e fanauako ne fakaleleiʻi honau māká ʻo ʻalu hake ia ʻo māʻolunga angé, ʻi he taimi te nau hū ai ki he ngaahi ako fakaʻunivēsití pe tēsialé.

  Ko e founga fakalelei maaka ko ʻení ʻoku angamaheni pe hono ngāueʻaki ʻo na ʻi he ngaahi akoʻanga fakamāmani lahi ka kuopau ke fakatonuhiaʻi ʻa e ʻuhinga ʻa hono fakahokó pea muimui pau ki he ngaahi kaitilaine kuo ʻosi tofa ʻe he akoʻanga koi á.

  Ne meʻa ʻa Pōhiva ʻo pehē ʻoku ʻi ai ʻa e mataotao mei muli te ne ʻi Tonga ke toe vakaiʻi e founga ʻoku fai ʻaki ʻa e fakalelei māká pehē ke siviʻi foki mo anga e ola ʻene ngāué.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here