Dismissed worker at Tonga Water Board seeks minister’s intervention

  An employee who claimed he worked for Tonga Water Board more than 20 years wrote that he has been dismissed from his work without reasons and he has approached the Minister in a bid to have him reinstated.

  ‘Ale ‘Akau’ola of Longolongo was one of about 10 employees sacked by the company recently and in a letter in Tongan to the minister, Hon. Poasi Tei on February 16 ʻAkauʻola said he was shocked when he was called to the office and was told of his dismissal.

  In a confidential letter to ‘Akauʻola dated on 11 Febuary 2015, subjected – Termination of Service from Tonga Water Board, a person by the name ‘Elisiva Tapueluelu who signed the letter for the Management informed ‘Akau’ola of his dismissal.

  “I wish to inform you the board’s decision on 10th February 2015, BD No. 01670 was as follows:

  “The holder of the post of Assistant Aging Debtor Collector Mr. ‘Ale ‘Akau’ola contracted be terminated w.e.f. 12 February 2015.

  “That the board and Management extend their thankfulness for all you have done for the board”.

  ‘Akau’ola reportedly said he was told by the Hon.  Tei he would seek the Attorney General’s legal advice before he could make his response.

  ‘Akau’ola said he would seek Prime Minister ‘Akilisi Pohva’s intervention if Hon. Tei would not resolve the problem.

  1 COMMENT

  1. Kuo tuli ha taha ne ngāue ʻi he Poate Vai ʻa Tongá ʻa ia kuó ne pehē ne laka hake ʻi he taʻu ʻe 20 ʻene ngaue ʻi he ngāueʻangá ni ka mo ne pehē kuó ne fakapā ki he minisitaá ʻi he feinga naʻa lava ke toe fakafoki ia.

   Naʻe hoko ʻa ʻAle ʻAkauʻola mei Longolongo ko e taha ʻi he mei toko 10 nai ne tuli ʻe he kautahá ʻi he kongaloto ʻo Fēpuelí.

   Ne fakahoko atu e tuli ʻo ʻAkauʻola ʻi ha tohi ne fakamoʻoni ki ai ʻa e tokotaha ko ʻElisiva Tapueluelu ka naʻe ʻikai fakahā atu ko e hā ʻa e ʻuhinga ki hono tulí.

   I hano lipooti ‘ene laú ne pehē ‘e ‘Akau’ola kuo fakahā ʻe he minisitaá te ne kumi ki ha faleʻi fakalao mei he ʻŌfisi ʻo e ʻĀteni Senialé ki muʻa pea toki lava fai haʻane tali.

   Pehē foki ʻe ʻAkauʻola ia ka ʻikai lava ʻe he minisitaá ʻo solova ʻa e palopalemá ni mo e meʻa ʻokú ne tokanga ki aí ʻe hoko atu ia ki he Palēmiá ke fai haʻane tuʻutuʻuni.

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here