Navutoka man in court over wife pouring hot liquid death

A 43-year-old man from Navutoka will appear at Mu‘a district court on Monday 12 after he was arrested and charged over the death of his wife.

Police have yet to release the identity of the accused and the victim but they alleged the husband scalded his sleeping wife. She was then rushed to hospital by relatives where she died shortly after arrival.

The accused has been remanded in Police custody.

1 COMMENT

  1. ‘E hā ʻi he fakamaauʻanga fakavahe ʻa Muʻá ha tangata Navutoka taʻu 43 ʻi he ʻaho Monite kahaʻú Sanuali 12 tuʻunga he pekia ʻa hono uaifí.

    ʻOku teʻeki tuku mai ʻe he kau polisí e ʻaitenititī ʻo e pekiá mo e tokotaha ko ʻeni kuo tukuakiʻí ka kuo nau taku ʻo pehē naʻá ne pīʻaki ha lolo kuo lililili ʻa hono uaifí lolotonga haʻane maaʻumohe. Ne leleakiʻi ʻa e fefine ki fale mahaki ʻe hano kāinga pe ka ne ne mate ʻi ha taimi siʻi pe mei hono aʻutaki atú.

    ʻOku kei tauhi pe ʻe he kau polisí ʻa e husepāniti ʻo e pekiá.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here