Father drowned at Vaipua as wife and son watched in horror

  A mother and a son watched in horror while a husband and father drowned in the sea at Vaipua yesterday Monday 19 at about 4pm, Vava’u Police said.

  Tevita Seluini Tu’itupou, 55, of Taoa, Vava’u and Tofoa, Tongatapu was believed to have died shortly after he found himself in difficulty when he swam to rescue his wife Tupou Tu’itupou and son Kulu Tu’itupou.

  Tevita was already  in the water when he invited  his wife and their son to jump in and swim with him, Police Superintendent in Vava’u, Netane Falakiseni told Kaniva News

  The duo came down to the water while Tevita was waiting for them but they missed him in a move Police believed they were caught by a rip.

  Vaipua water is notoriously dangerous and known for its strong rip current.

  Police said there is a warning sign at the beach alerting swimmers about the danger they would encounter if they swim at Vaipua water.

  As Tevita struggled to get to his wife and his son he was overcome with exhaustion and eventually died.

  Superindentend Falakiseni said a post mortem was carried out today and his body would be returned to Tofoa tomorrow.

  The dad man was a civil servant working as a clerk at Tonga’s Retirement Fund Board.

  1 COMMENT

  1. Ne mātāʻia ha meʻa fakalilifu ʻe ha faʻē mo ha foha lolotonga e melemo ʻa ha husepāniti ka ko ha tamai ʻi Vaipua ʻaneafi ʻaho Mōnite 19 ofi he taimi 4ef ko e lau ia mei he kau Polisi Vavaʻú.

   Kuo ʻi ai ʻa e tui naʻe mate melemo ʻa Tevita Seluini Tuʻitupou taʻu 55 ʻo Taoa mo Tofoá hili ia haʻane faingataʻaʻia ʻi heʻene kakau ke fakahaofi ʻa hono uaifí, Tupou Tuʻitupou pehē ki hona foha ko Kulu Tuʻitupou.

   Naʻe ʻosi ʻi tahi ʻa Tevita he taimi ne ne ui atu ai ki hono mali mo hona foha ke na hopo ange ke nau kaukau ko e lau ia ʻa e Polisi Supaʻiniteniteni ʻa Vavaʻu, Netane Falakiseni.

   Naʻe ʻamanaki ʻa Tevita ke ne tali mai ʻa hono malí mo hona fohá ʻi haʻana hifo ange ka ne iku ʻo nau fetōʻaki ʻo ngali ne ʻave ʻa e ongouá ia ʻe he ʻaú.

   ʻOku ʻiloa ʻa Vaipua ki he fakatuʻutāmaki ʻa e mālohi ʻa hono ʻaú.

   Pehē ʻe he kau Polisí ʻoku ʻosi tuʻu pe ai ʻa e papa fakatokanga kia kinautolu fie kaukau tahí ken au ʻilo e fakatuʻutāmaki ʻa e potu tahí ni.

   ʻOku mahino ne fiu ʻa feinga ʻa Tēvita ke aʻu ki hono malí mo hona fohá ka ne ʻikai ha ola pea ne hela ʻo ngalingali ko e tupunga ʻanaa ia ʻene mālōloó.

   Pehē ʻe Falakisení ne fai hono sivi fakafalemahaki e sino ʻo e pekiá he hoʻataá ni pea ʻe fakafolau hake ki Tofoa ʻapongipongi.
   Ko e pekiá ne ngāue ko e kalake ʻi he Poate Vāhenga Mālōlō ʻa Tongá.

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here