Lord Luani’s wedding to commoner in Alaska provokes fierce online debate

  Queen Nanasipauʻu’s nephew Lord Luani, exchanged vows with ‘Eseta Fukatonga Maka, a commoner, in the United States last week.

  Luani’s first cousin, Prince Ata, was guest of honour at the wedding, which was held in Alaska, America’s northern-most state.

  Lord Luani’s mother is Lady Luseane Vaea, a younger sister of Queen Nanasipauʻu.

  The bride, who is not a member of the nobility, has claimed that she had a child with Mapa Malupō, a younger brother of Hon. Makahokovalu Malupō who has been courting Princess Angelica Lātūfuipeka Tukuʻaho.

  The marriage has caused a fierce debate to erupt on social media. There have been exchanges of strong and disrespectful words on Facebook between the supporters of the bride and the groom.

  For a noble like Luani to marry a woman who has borne a child to another may cause traditionally minded people to expect a huge reaction of fakalotoloto, or the harbouring of grudges by the families involved in the wedding.

  Some of the messages appearing on Facebook show that some people have already taken sides on the issue.

  One commentator said on a Facebook group known as Royal Tongan Dynasties/Noble Forum: “My Nephew Lord Noble Luani,ofa lahi atu.(love you heaps) and please No Marriage to Outside Finemotua (a woman who has born a child) hoiiii, temau hae vala pee (we will tear off our clothes to show our dislike) from USA all the Way to Tonga.”

  A supporter of Fukatonga wrote in retaliation: “…speak with kindness..be gentle..n loving..n your nephew MIGHT listen to you… .(do not be) ruthless …the olden days are OVER…have you heard of CIVILIZATION? OR your dictionary is missing that word….I GET YOUR POINT…it’s all about that LOVE ..don’t categorized (people)”.

  A source very close to Luani’s family told Kaniva News the nobleman had told his mother, Lady Luseane, that his love for Fukatonga had brought him to a situation where they both decided to tie the knot.

  The source said Lady Luseane had agreed to the wedding.

  According to her Facebook page, Lady Luani was a recruiting and retention NCO with the US Army and Alaskan National Guard.

  Members of the kingdom’s nobility have traditionally been encouraged to seek partners among other noble families or the royal family to ensure their social standing. Those who married commoners have been regarded as having degraded their social status within Tongan culture.

  It appears, however, that serious changes have affected the royal status quo and young members of nobility no longer want to only seek wives and husbands within the nobility. Instead they are choosing to marry people they love, a trend critics say could slowly undermine the prestige and esteem with which the nobility expects to be regarded.

  Lord Luani’s wedding comes after the marriage of Lord Fakafanua, the former Speaker of Tonga’s Parliament to Lady Fane Kite, a commoner, in October.

  Lord Luani’s estates are Malapo, Nakolo in Tongatapu and Tefisi in Vavaʻu.

  The main points

  • Queen Nanasipauʻu’s nephew Lord Luani, exchanged vows with ‘Eseta Fukatonga Maka, a commoner, in the United States last week.
  • Lord Luani’s mother is Lady Luseane Vaea, a younger sister of Queen Nanasipauʻu.
  • The bride, who is not a member of the nobility, has claimed that she had a child with Mapa Malupō, a younger brother of Hon. Makahokovalu Malupō.
  • The marriage has caused a fierce debate to erupt on social media.

  1 COMMENT

  1. Kuo mali ‘a Looti Luani pea mo e fefine tu’a ko ‘Eseta Fukatonga Maka ‘i he uike kuo ‘osi ‘i ‘Amelika.

   Ko Looti Luaní ʻoku tama moʻoni ʻaki ‘e Kuini Nanasipau’u.

   Na’e me’a fakalāngilangi ‘i he malí ni ʻa Pilinisi Ata he malí ni ʻa ia naʻe fakahoko ʻi ʻAlasikā ko e siteiti ʻo ʻAmelika ʻoku tuʻu taupotu taha ia ki he noaté.

   Ko e faʻē ʻa Looti Luaní ko Leitī Luseane Vaea ko e tehina siʻisiʻi ʻo Kuini Nanasipauʻu.

   Ko e fefine malí, ʻa ia ʻoku ʻikai ko ha mēmipa ia ʻo e houʻeikí nōpelé, kuó ne tala kuo ʻi ai ʻene tama mo Mapa Malupō ko e tehina siʻisiʻi ia ʻo ʻEiki Makahokovalu Malupō kuo lolotonga fai ʻene ʻeva ke taʻane mo Pilinisesi Lātū Fuipeka Tukuʻahó.

   Kuo tafunaki ʻe he malí ni ha tau tipeiti mātuʻaki kakaha ʻo ne mapuna hake ʻi he mītia fakasōsiale.
   Kuo ʻi ai ʻa e ngaahi felauaki fefeka mo lea taʻe fakaʻapaʻapa ʻi he Feisipuká ʻi he vā ʻo e kau poupou ʻo e ongo meʻa malí.

   Ke mali ha nōpele hangē Luaní ki ha fefine kuo ʻosi fāʻele ki ha taha ʻo ʻi ai haʻane tama ʻoku malava ʻi he tukufakaholó ki he kakai ʻoku nau tokanga ki he ngaahi ouau pehení ke nau fakaʻuta atu ki ha fuʻu fakalotoloto lahi faufau ʻe fai.

   Ko e niʻihi ʻo e ngaahi fakamatala he Feisipuká ʻoku hā ai kuo ʻosi fakafaʻafaʻahi e niʻih ia ʻi he kaveinga ko ʻení.

   Naʻe pehē ʻe ha tokotaha ne ʻai ʻene lau ʻi he Kulupu Feisipuka ʻoku ʻiloa ko e Royal Tongan Dynasties/Noble Forum: “ʻOfa lahi atu kia Looti Luani ʻa ia ʻoku ou tamaʻaki. Kataki ʻoua ʻe mali ki tuʻa mo ha finemotuʻa ..hoiiii, temau hae vala pee mei ʻAmelika ke tau ki Tonga.

   Ka ne taliʻi atu ia ʻe ha tokotaha ʻoku poupou ia kia Fukatonga ʻo pehē: Leaʻaki e angaʻofa..angamalū mo ʻofa pea ʻe lava ke fanongo atu hoʻo tamá kiate koe….ʻoua ʻe anga fītaʻa….kuo ʻosi e ʻaho ʻo e moli Tongá….kuó ke fanongo ko ā he meʻa ko e sivilaise? Pe ʻoku mole ia mei hoʻo tikisinalí ….ʻoku ou ʻilo e meʻa ʻoku ke ʻuhinga ki aí ….ʻoku ʻuhinga kotoa pe ki he ʻofa….tuku hono fakafaʻahinga e kakaí.

   Naʻe fakahā ʻe ha maʻuʻanga fakamatala ʻokú ne vāofi ʻaupito ki he fāmili ʻo Luani naʻe fakahā tonu pe ʻe Luani ki heʻene faʻee, Luseane kuo aʻu e tuʻunga ʻena feʻofaʻaki mo Fukātongá ki he tuʻunga kuo na felotoi ke na mali.

   Pehē ʻe he maʻuʻanga talá ne loto pe ʻa Luseane ia ki ai mo ne meʻa ʻo pehē ke fai pe meʻa ia ʻoku loto ʻa Luani ki ai.

   Fakatatau ki he fakamatala ʻa Fukatonga ʻi heʻene peesi Feisipuká, ʻokú ne ngāue ʻi he vaʻa fakakautau ʻa ʻAmelika mo e Kaʻate Fakafonua ʻa ʻAlasikaá.

   ʻI he lau tuku fakaholó ko e houʻeikí mo ʻenau fānúu ʻoku teke pe ke nau kumi mali ki he kau houʻeikí koeʻuhi ke kei tauhia pe honau tuʻunga. Ko kinautolu ʻoku mali ki ha tuʻá ʻoku taku kuo nau holoki honau tuʻunga fakasōsiale ʻi he fakatatau ki he angafakafonua ʻa Tongá.

   Kaneongo iá ʻoku hā ʻoku ʻi ai ha liliu lahi ʻoku ne uesia e fatunga motuʻa e fale e tuʻí pea kuo ʻikai toe fiemaʻu ʻe he kau nōpele kei talavou ia ke nau kumi mali pe ki he kau nopelé.

   Kuo nau fili mali kinautolu ki he kakai ʻoku nau ʻofa aí ko ha foʻi ʻalunga ʻeni oku pehē ʻe he kau fakaangá ʻe māmālie pe ʻene holoki e tuʻunga lāngilangi mo e mahuʻinga ʻoku taau ke maʻu ʻe he houʻeikí.

   Kuo hoko mai e mali ʻa Looti Luaní hili ia ha mali tuʻa ʻa Looti Fakafanua ko e sea ki muʻa ʻo e Fale Aleá mo Fane Kite ʻi he māhina ʻOkatopá.

   Ko e tofiʻa ʻo Looti Luaní ko Malapo, Nakolo ʻi Tongatapu mo Tefisi ʻi Vavaʻu.

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here