Independents say they must elect Prime Minister, not Democratic Party or nobles

  Tonga’s independent MPs have declared that the Prime Minister must be elected by them and not the Democratic Party or nobility.

  But they have also warned that if the Democrats don’t support them, then the independents will side with the nobility to form the next government.

  Their statement comes as a surprise after they agreed last week to keep talking with the Democrats about forming a government.

  The independents had agreed to meet with the Democrats again this week.

  Last week’s meeting, in which they agreed to put aside their own political agendas to form a government and agree on a Prime Minister, was described as ‘productive’, ‘joyful’ and ‘warming.’

  Democratic Party Leader ‘Akilisi Pohiva told the independents he agreed to put aside his Party’s Memorandum of Understanding and policies so they could work together to form the next government.

  However, last night the independents’ spokesperson, ‘Etuate Lavulavu, confirmed to Kaniva News they would not support a Prime Minister from the Democratic Party.

  He claimed the independents represented the popular vote and said the nobles and Democrats were minorities.

  Lavulavu claimed the independents represented more than “26,100 voters” who voted for the independents in the last election while the Democrats were only supported by “11,000 voters”. The nobility was only voted in by 33 nobles. Lavulavu said the independents had the sole right to form the next government and choose the Prime Minister.

  Pohiva publicly declared last Saturday in a gathering dubbed ‘the people’s meeting’ at Tupou High School in Vaolōloa that it did not matter whether he was elected Prime Minister or not. He said that what mattered to him most was that Tonga’s next Prime Minister be elected by the people’s MPs and not the nobility.

  Pohiva said the people at the meeting made clear they wanted a government led by the people’s MPs and not the nobility.

  A week before nominations for the Prime Ministership have to be made, the Democratic Party has 10 MPs, after Dr ‘Aisake Valu Eke confirmed he would stick with the Party and MP Sione Vuna Fa’otusia signed the Party’s MOU.

  This has reduced the number of the independents to seven, while the nobles have nine members.

  The Prime Minister

  Pohiva’s supporters want him to be Tonga’s next Prime Minister. They claim he has led Tonga’s opposition for about 30 years and had proved to be reliable and trustworthy in whatever he has promised to the people.

  Pohiva has a long history of suing the government leaders, members of the royal family and the nobility, accusing them of using national resources and assets for their own gain.

  He has paid for almost all legal costs and expenses, especially lawsuits that involve his New Zealand legal counsel Dr Rodney Harrison.

  However, his critics want him to stay with the opposition saying that his strength lies in warning the government from time to time so that leaders could make sure they lead the country on the right track.

  Meeting with nobility

  The independents will meet the nobles for the second time this evening (December 8).

  Last week they told the nobles they would also be meeting with the Democrats. During last week’s the nobility proposed Lord Vaea as their candidate for Prime Minister.

  However, the independents rejected this suggestion, saying they wanted the Prime Minister to be chosen by the people’s elected MPs.

  Fe’ao Vakatā told Kaniva News this afternoon the nobles expected the independents would reveal their nomination for the Premiership this evening. He did not say who they would nominate as the Prime Minister.

  According to Lavulavu, Samiu Vaipulu was a potential candidate, but he said this had not been confirmed.

  The independents’ spokesperson said another meeting with the independents was scheduled for tomorrow (December 9).

  Lavulavu said if the Democrats did not agree to support their candidate for the upcoming Prime Ministerial election they would then align themselves with the nobility to form the government.

  He said the decision had been made by all seven independents, including MP Siaosi Sovaleni (Tongatapu 3), MP Poasi Tei (Tongatapu 6), MP Viliami Hingano Manuopangai (Ha’apai 12), MP Saia Ma’u Piukala (Vava’u 14), MP Samiu Kiuta Vaipulu (Vava’u 15), MP ‘Etuate Sungalu Lavuavu (Vava’u 16) and MP Fe’ao Vakata (Niua 17).

  Two of the independents, Lavulavu from Vava’u 16 and Vaipulu from Vava’u 15 are now under investigation following complaints received by the Election Office that they breached the spending rules limit stipulated by Tonga’s Electoral Act.

  The main points

  • Tonga’s independent MPs have declared that the Prime Minister must be elected by them and not the Democratic Party or nobility.
  • But they have also warned that if the Democrats don’t support them, then the independents will side with the nobility to form the next government.
  • Their statement comes as a surprise after they agreed last week to keep talking with the Democrats about forming a government.
  • The independents will meet the nobles for the second time this evening (December 8).

  1 COMMENT

  1. Kuo fakahā ʻe he kau Mēmipa Fale Alea Tauʻatāina ki he Fale Alea ʻo Tongá kuopau ko kinautolu ia ke nau fili ʻa e Palēmia ʻo Tongá kae ʻikai ko e Paati Temokalatí pe ko e kau nōpelé.

   Ka ʻoku nau fakatokanga ka ʻikai ke poupou ange ʻa e Kau Temokalatí kae lava ke nau palemia te nau ʻunu leva ʻo faʻahi mo e kau nōpelé ke nau faʻu ʻa e puleʻangá.

   Ko ʻenau lau ko ʻení ʻoku fakaʻohovale hili ia ʻenau felotoi he uike kuo ʻosí ke nau hokohoko fetalanoaʻaki pe mo e kau Temokalatí ki hano faʻu ha puleʻanga e lelei taha maʻa e kakai.

   Naʻe loto pe ʻa e kau Tauʻatāiná ke nau toe fakataha mo e kau Temokalatí he uiké ni.

   ʻI he fakataha ʻo e uike kuo ʻosí ʻa ia ne nau felotoi ai ke tuku ki tafaʻaki ʻenau ngaahi ʻāsenita fakapolitikale taautaha kau nau kafataha ki hano faʻu ha puleʻanga mo fili pea mo ha palēmia te nau loto taha ki aí, ne pehē ko ha fakataha ia naʻe ola lelei, fakafiefia mo fakamāfana.

   Naʻe fakahā ai ʻe ʻAkilisi Pōhiva ko e Taki ia ʻo e Paati Temokālatí ki he kau Tauʻatāiná kuó ne loto ke tuku ki tafaʻaki ʻenau Tohi Aleapau Femahinoʻaki mo e ngaahi fokotuʻutuʻu ngāué kae lava ke nau ngāue fakataha ke nau faʻu ʻa e puleʻangá.

   Ka neongo ia naʻe fakahā ki he ongoongo ʻa e Kanivá ʻanepō ʻe ʻEtuate Lavulavu, ko e tokotaha fetuʻutaki ia ʻa e kau Tauʻatāiná ʻe ʻikai ke nau poupouʻi ʻe kinautolu ha palēmia mei he Paati Temokalatí.

   ʻOku ne taukave ia ʻi he fakakaukau ko kinautolu kau Tauʻatāiná ne manakoa taha he fili ʻa e kakaí mo ne pehē ko e kau nōpelé mo e kau Temokalatí ko e fili ia ʻa e tokosiʻi.

   ʻOku taukave fakaefakakaukau ʻa Lavulavu ʻo pehē ʻoku fakafofongaʻi ʻe he kau Tauʻatāiná ʻa e kakai fili laka hake ʻi he 26,100 ne nau fili ki he kotoa e kau kanititeiti Tauʻatāiná fakatahaʻi e kau kanititeiti ne ʻikai lava mo kinautolu kuo lava ki Fale Alea lolotonga iá ko e kau Temokalatí ko kinautolu ne fili ki aí ko e toko 11,000 pe.

   Ko e kau nōpelé ne fili pe ia ʻe he toko 33. Ne pehē ai ʻe Lavulavu ʻoku ʻi ai ʻa e totonu tokotaha ia ʻa e kau Tauʻatāiná ke nau faʻu ʻa e puleʻanga hokó mo fili ʻa e Palēmiá.

   Naʻe fakahā ʻe Pōhiva ʻi ha fakataha ʻi he Tokonaki uike kuo ʻosí naʻe ui pe ko e fakataha ʻa e kakaí ʻi he ʻApiako Māʻolunga ko Tupoú ʻi Vaolōloá ʻoku ʻikai ko ha fuʻu loko meʻa ia ki ai pe ʻe fili ia ko e palēmia pe ʻikai. Naʻá ne pehē ʻe ia ko e meʻa ʻoku tokanga taha ia ki aí ke fili mei he kau fakafofonga ne fili ʻe he kakaí ʻa e palēmia ʻo Tongá kae ʻikai ko e kau nōpelé.

   Naʻe fakahā tonu mai ʻe Pōhiva ki he ongoongo ʻa e Kaniva ʻa hono fakamahino ʻe he kakai ne nau ʻi he fakatahá ʻa ʻenau fiemaʻu ʻa e puleʻanga hokó ke tataki ʻe he kau fakafofonga ne fili ʻe he kakaí kae ʻikai ko e kau nōpelé.

   ʻI he toe ko ʻeni ha uike ki muʻa ʻi hono fokotuʻu atu ʻa e ongo fakafofonga ke fili mei ai ha palēmiá kuo mahino ʻa hono maʻu ʻe he Paati Temokalatí ʻa e kau fakafofonga Fale Alea ʻe toko 10 hili ia hano fakahā ʻe Dr ʻAisake Eke te ne kei piki pe ia ki he Pātí pea fakamoʻoni hingoa ʻa Sione Vuna Fāʻotusia ki he Tohi Aleapau Fefakamoʻoniʻaki ʻa e Pātí.

   Kuo holo ai heni ʻa e fika ʻo e kau Tauʻatāiná ʻo fitu pē lolotonga iá ʻoku toko hiva ʻa e kau mēmipa ʻo e kau nōpelé.

   ʻOku fiemaʻu ʻe he kau poupou ʻo Pōhivá ke ne hoko ko e palēmia hoko ia ʻo Tongá. ʻOku nau taukaveʻi ne ne ʻosi tataki mai ʻa e tafaʻaki fakaangá ʻi Tonga ʻi ha taʻu nai ʻe 30 pea kuo ʻosi fakamoʻoniʻi ʻa ʻene falalaʻanga koeʻuhi ko ʻene fai ki ha meʻa pe ʻoku ne palomesi ki he kakai.

   Kuo ʻi ai ʻa e hisitolia lōloa ʻo Pōhiva ʻi hono fakaʻilo ʻa e kau taki ʻo e puleʻangá, Fale ʻo e Tuʻí mo e kau nōpelé, ʻo tukuakiʻi kinautolu ki heʻenau maʻu monūʻia taautaha mei he koloa mo e nāunau fakafonuá.

   Ko e lahi taha ʻa e ngaahi hopo ko ʻení naʻá ne fua pe ʻa e meimei kotoa hono totongí mo e fakamolé, tautefito ki heʻene ngaahi fakaʻilo ʻe pau ke fakafofongaʻi ai ia ʻe heʻene faleʻi fakalao mei Nuʻu Silá, Dr Rodney Harrison.

   Kaekehe ʻoku pehē ʻe hono kau fakaangá ʻoku totonu ke nofo pe ia ʻi he tafaʻaki fakaanga ʻo nau pehē ko e mālohinga pe ia ʻo ʻAkilisí ko hono fafangu e puleʻangá mei he taimi ki he taimi koeʻuhi kae lava e kau takí ʻo fakapapauʻi ʻoku tuku tonu pe ʻenau tataki ʻa e fonuá.

   ʻE fakataha ʻa e kau Tauʻatāiná mo e kau nōpelé he poo ni Tīsema ʻaho 8 pea ko ʻenau fakatahaʻaki ia hono uá.

   ʻI he uike kuo ʻosi ne fakahā ʻe he kau nōpelé ʻa ʻenau fokotuʻu ke kanititeiti ʻa Looti Vaea ki he fili Palēmiá.

   Ka naʻe ʻikai tali ia ʻe he kau Tauʻatāiná e fokotuʻu ko iá ʻo nau pehē ʻoku nau fiemaʻu ke fili ʻa e palēmiá mei he kau fakafofonga ne fili ʻe he kakaí.

   Naʻe fakahā ʻe Fe’ao Vakatā ki he Kanivá he hoʻatā ʻo e ʻahó ni ʻoku ʻamanaki mai ʻa e kau nōpele ʻe fakahā ange ʻe he kau tauʻatāiná heʻenau fakataha ʻi he efiafí ni ko hai ʻe palēmiá mei he Tauʻataina. Naʻe ʻikai ke ne fakaha ʻe ia pe ko hai ʻenau palēmiá.

   ʻI he lau ʻa Lavulavu ko Samiu Vaipulu ʻa e hingoa ʻe lava ke nau fokotuʻu kanititeiti ka ne pehē ʻoku teʻeki pe fakapapauʻi ia.

   Naʻe pehē ʻe Lavulavú ʻe toe fakahoko ʻenau fakataha hoko hono uá mo e Paati Temokalatí ʻapongipongi ʻaho 9.

   Naʻe pehē ʻe Lavulavu ka ʻikai ke loto ʻa e kau Temokalatí ke nau poupou mai ki heʻenau kanititeiti ki he fili Palēmiá te nau fakataha leva kinautolu mo e kau nōpelé ke faʻu ʻa e puleʻangá.

   Naʻá ne pehē ko e tuʻutuʻuni ko ʻeni ne loto kotoa ki ai ʻa e kau Tauʻatāina ʻe toko fitu ʻa ia ko MP Siaosi Sovaleni (Tongatapu 3), MP Poasi Tei (Tongatapu 6), MP Viliami Hingano Manuopangai (Ha’apai 12), MP Saia Ma’u Piukala (Vava’u 14), MP Samiu Kiuta Vaipulu (Vava’u 15), MP ‘Etuate Sungalu Lavuavu (Vava’u 16) mo MP Fe’ao Vakata (Niua 17).

   Ko e toko ua ʻi he kau tuʻu tauʻatāiná ko Lavulavu mo Vaipulu ʻoku lolotonga fakatotoloʻi hili hano maʻu ʻe he ʻŌfisi Faifilí ha lāunga ʻo tukuakiʻi tokua ne na maumauʻi ʻa e tuʻutuʻuni ki he ngataʻanga ʻo ha fakamole fakapaʻanga ki ha kemipeini ʻa ha kanititeiti ʻoku tuhuʻi mai ʻe he lao Fili ʻa Tongá.

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here