Tonga Police open new garage and workshop

The Tongan Police have opened a new garage and workshop on Wednesday at Longlongo Police Academy and Headquaters, a project funded by the Japanese government.

 

It says the project aimed at making sure Police vehicles are serviced and upgraded at all times because of the importance for them to reach out to the Tongan community whenever it’s needed.

 

The Hon. Police Minister Siosifa Tūʻutafaiva officially opened the new garage and the workshop and thanked the government of Japan for the project.

 

Hon Tūʻutafaiva said it is important for the Police to make use and take care of the new garage and workshop.

 

Representing the Japanese Government, Ambassador Dr Kazuchika Hamuro said his government was happy to fund the project as part of the Japan Grant Assistance for Grassroots Human Security Projects commonly known as GGP.

1 COMMENT

  1. Kuo fakaava ‘e he kau Polisi Tongá honau fale tauʻanga mo ngaohi meʻalele foʻou ʻi he ʻaho Pulelulu ʻi he ʻApitangata Polisi ʻi Longolongó, ko ha polōseki ʻeni ne fakapaʻanga ʻe he Puleʻanga Siapaní.

    ʻOku pehē ne fakataumuʻa ʻa e polōsekí ni ke fakapapauʻi ʻoku ngaahi pea fakaleleiʻi e meʻalele ngāue ʻa e kau Polisí mei he taimi ki he taimi koeʻuhī ko e mahuʻinga ke nau aʻu tonu ki he komiunitī Tongá ʻi he taimi pe ʻoku fie maʻu aí.

    Naʻe fakaava ʻa e falé ni ʻe he Minisitā Polisí ʻOnapolo Siosifa Tūʻutafaiva mo ne fai ʻa e meʻa fakamālō ki he Puleʻanga Siapaní koeʻuhī ko e polōsekí ni.

    Pehē ʻe Tūʻutafaiva ʻoku mahuʻinga ke ngāue ʻaongaʻaki ʻe he kau Polisí ʻa e falé ni mo tauhi fakalelei.

    ʻI hono fakafofongaʻi ʻo e Puleʻanga Siapaní naʻe meʻa ai ʻenau ʻAmipasitoa ki Tongá, Dr Kazuchika Hamuro ʻo pehē ʻoku fiefia ʻa hono puleʻangá ke fakapaʻanga ʻa e polōsekí ni ko e konga pe ia ʻo e tokoni fakapaʻanga ʻa Siapani ki heʻene tokoni ʻoku ui ko e polōseki tokoni fakapaʻanga ki hono maluʻi e kakai ʻoku nau ʻi he levolo angamaheni ʻo e nofó.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here