17 million funded-project underway to rebuild Haʻapai

The electricity network and school facilities damaged by Cyclone Ian in Ha’apai early this year are currently rebuilt through a TP$17 million funded-project that majorly contributed by Asian Development Bank (ADB) and the New Zealand government.

The fund came from a TP$9 million granted by ADB, TP$6.5 million funded by the New Zealand government and TP$1.67 million contributed by Tonga Power Ltd.

The Tongan government contributed to the project with what it described as “in-kind” contribution.

TP$5,326,020.00  of the grant would go to the restoration of the electricity network.

The project began on Friday, October 31 in the village of Koulo and it would include “removal of materials containing asbestos from damaged buildings”, Tonga Power says.

A crew of nine Tonga Power staff including linesmen and mechanics were sent from Tongatapu to Ha’apai to work on the project.

It was expected to take  around twelve months before completion and would involve a significant number of lines and Project Management staff, said John van Brink, CEO of Tonga Power Limited.

The equipment and materials for the construction arrived in Ha’apai on Wednesday, 29 October 2014. Some of the equipment were:

– One bucket truck to be used by the linesmen

– One crane truck to be used for drilling

– One Ute to transport the materials for the project to the construction areas

– ABC drums to renew the power lines at Ha’apai

– Meter boxes for the project

The power poles for the project were shipped to Pangai, Ha’apai in March 2014 as part of the New Zealand Government’s contribution.

“Earlier this year, Tropical Cyclone Ian destroyed 90% of the power lines and power poles on Ha‟apai leaving more than 900 customers without power and over 75% of homes severely destroyed in the powerful storm”.

1 COMMENT

 1. ʻOku lolotonga lele ha ngāue ʻi Haʻapai ki hono toe langa foʻou ʻa e ngaahi meʻa fakaʻuhila mo e ngaahi ngaahi ʻakoʻanga ne maumauʻi ʻe he saikolone ne tō ʻi he konga kimuʻa ʻo e taʻu ní.

  Ko ha polōseki ʻeni fakafuofua ʻe ʻi he paʻanga ʻe $17 miliona ne kaunga lahi ki hono lukuʻí ʻa e Pangikē (PFE) Fakalakalaka ʻa ʻĒsiá mo e Puleʻanga Nuʻu Silá.

  Ko e paʻanga ai ʻe 9 miloona mei he PFE, 6.5 miliona mei Nuʻu Sila pea 1.67 miliona ʻa e Tonga Power Ltd.

  ʻOku ʻi ai mo e tokoni ʻa e Puleʻangá ka ʻoku fakafou ia ʻi he tokoni fakangāue mo e ngaahi meʻakehe pe ʻikai ko ha paʻanga.

  Ko e paʻanga ʻe TP$5,326,020.00 mei he siliní ni kuo vaheʻi ia ki hono langa foʻou ʻo e tafaʻaki ki he ʻuhilá ʻataʻatā pe.

  Ko e polōsekí ni ne kamata e ngāue ki aí ʻi he Falaite ʻaho 31 ʻOkatopá ʻi Koulo pea ʻe kau ki je ngaahi ngāue ʻe faí hano feingaʻi ke fakamavaheʻi e nāunau kemikale ʻasipesitosi ʻoku pehē ne ngāueʻaki ʻi hono langa e ʻū fale ne maumauʻi ʻe he saikoloné, ko e lau ia mei he Tonga Power.

  Kuo tuku atu ai ki Haʻapai ʻe he Tonga Power ha kau ngāue ki he laine ʻuhilá ʻe toko 9 mo ha kau sitafu pehē ki ha kau ngāue fakamakēnitka foki.

  ʻOku fakafuofuá ʻe ʻi he māhina ʻe 12 e lele ʻa e ngāué ni pea kakato pea ʻoku pehē mei he CEO ʻa e Tonga Power John van Brink, ko e ngāue lahi ʻeni pea ʻe kau atu ki ai mo ha kau ngāue ʻi he tafaʻaki hono levaʻi ʻo e polōsekí pehē ki hano fakaʻaongaʻi ʻo ha uaea ʻuhila lahi ʻaupito.

  Ne tūʻuta atu ki Haʻapai ʻa e ngaahi nāunau ki he ngāué ni ʻi he ʻaho 31 ʻOkatopá ʻo kau ai ʻa e loli ʻoku ʻi hano kane ke heka ai e taha ngāue ʻuhilá ʻo ka fiemaʻu ke hiki ki ʻolunga, kuleini ke vili ʻa e ngaahi keli ʻe fie maʻu ki he ʻū pouʻuhilá, meʻalele ki hono fetuku ʻo e ngaahi nāunaú, ngaahi talamu ABC pehē foki ki he ngaahi mita ʻuhila.

  Ne ʻosi ʻave pe ʻi Māʻasi ʻa e ngaahi pouʻuhilá ki Haʻapai ʻa ia ko e konga ia e tokoni ʻa Nuʻu Silá.

  Ne tō foki ʻa e Saikolone ko ʻIeni ʻi Sānuali ʻo e taʻu ní ʻo ne haveki ʻa e konga lahi ʻo Haʻapai Lifuka, Foa mo Hāʻano peá ne fakafuofua ki he pēseti ʻe 90 ʻo e laine ʻuhilá ne taʻe ʻaonga ia fakataha mo honau ngaahi pou.

  ʻAia ʻi he fakafuofuá ko e memei toko 900 ia ʻi he motú ne taʻe ʻaonga ʻenau maʻuʻanga ʻuhilá pea mole mo e ʻapi ʻo e pēseti ʻe 75 ʻo e kakaí.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here