9 nobles vs 9 Democrats: 8 Independents decide which party to form government

  Nine nobles were elected by only 33 nobles under the Tongan constitution while nine Democratic Party and eight independents were elected  by 40,727 as Tonga’s election results were officially announced last night.

  Two independent MPs who became ministers in the former government of Lord Tuʻivakanō  were returned into Parliament by their constituents.

  MP Sōsefo Feʻaomoeata Vakatā, Former Minister for Sports and Youth and was the candidate for the Niua 17 was re-elected while Former Deputy Prime Minister Sāmiu Kiuta Vaipulu from Vavaʻu 15 retained his seat.

  The Democratic Party won only nine seats compared to 11 seats it won in 2010 which it was eventually increased into 12 after the independent MP ‘Aisake Eke declared he would join the Party.

  The Party needs to get four independents so that they can have the power to run a democratic  government for 2015 – 2018.

  Incumbent MP Vakatā and MP Vaipulu’s re-election into Parliament means the nobility now has 11 elected candidates as Tonga braces for the election of who will become Tonga’s next Prime Minister. The nobles need the support of three more candidates from the independents so they can form the government.

  The former Prime Minister Lord Tu’ivakanō has been re-elected by the 33 members of the nobility.

  A government that can be possibly formed by nine members of the nobility included two re-elected independent candidates is as follows:

  1. Lord Vaea
  2. Lord Ma’afu
  3. Lord Tu’ivakano
  4. Lord Tu’i’afitu
  5. Lord Tu’ilakepa
  6. Lord Tu’iha’angana
  7. Lord Tu’iha’aateiho
  8. Lord Nuku
  9. Lord Fusitu’a
  10. MP Sōsefo Fe’aomoeata Vakatā (independent candidate)
  11. MP Samiu Kiuta Vaipulu (independent candidate)

  A government that can be possibly formed by nine Democratic Party elected candidates is as follows:

  1. Tongatapu 1, Leader Samuela Akilisi Pohiva
  2. Tongatapu 2, Semisi Sika
  3. Tongatapau 4, Mateni Tapueluelu
  4. Tongatapau 5, ‘Aisake Eke
  5. Tongatapau 8, Semisi Fakahau
  6. Tongatapau 9, Penisimani Fifita
  7. Tongatapau 10, Pohiva Tu’ionetoa
  8. ‘Eua 11,  Tevita Lavemaau
  9. Ha’apai 13 Veivosa Taka

  The independents elected candidates will decide which party they will join to form Tonga’s next elected government are:

  1. Siaosi ‘Ofakivahafolau Sovaleni, Tongatapu 3
  2. Sione Vuna Fa’otusia, Tongatapu 7
  3. Poasi Tei, Tongatapu 6
  4. Viliami Hingano Manuopangai, Ha’apai 12
  5. Saia Maʻu Piukala, Vava’u 14
  6. Samiu Kiuta Vaipulu, Vava’u 15
  7. ‘Etuate Sungalu Lavulavu, Vava’u 16
  8. Sōsefo Feʻaomoeata Vakatā, Niua

  In 2010 the nine noble candidates elected into Parliament needed the support of four elected candidates from the independents so they can form the government. The Democrats only needed the support of one more candidates from among the independent MPs to form the government.

  However Pōhiva maintained that his party should only stick to the party members as enticing the independents to join the Party in return for rewards means those independents would put the rewards first before the people who voted for the Party.

  As a result, the nobles, who automatically hold nine parliamentary seats under the Tongan constitution, stole the show and offered five independent MPs ministerial posts including the post of deputy prime minister. This gave them the numbers they needed to form the government.

  The big question now for the Democrats is: Is the Party ready to take another race to Premiership that requires Leader ʻAkilisi Pōhiva to give a good deal for the independent elected candidates so that they can rise to power or not?

  If Pōhiva and his Party would not bow their heads to the independents a minority elected government by nobles will definitely lead Tonga in the next four parliamentary years.

  Election results:

  Tongatapu 1

  Elizabeth Baker – 191
  William Cocker – 448
  Soloni Helu – 8
  Mosese Manuofetoa – 345
  ‘Emeline Tuita – 75
  ‘Akilisi Pohiva 1482
  ‘Ana Bing Fonua – 132
  Eliesa Fifita – 75

  Tongatapu 2
  Semisi Sika 1091
  Soane Patitia Fifita 186
  Tevita Kaitu’u Fotu 436
  Sione Fonua 543

  Tongatapu 3
  William Clive Edwards – 518
  Gabiella ‘Ilolahia 110
  Siaosi Sovaleni 999
  Simote Vea 459
  Paula Lavulo 15
  Tevita Palu 711
  Mele ‘Amanaki 151

  Tongatapu 4
  Poli Tuaileva 94
  Etuate Sakalia 168
  Felise Ulupano 37
  Edgar Cocker 492
  Tominika Setefano Kama 4
  Tevita Ita Koloamatangi 54
  Mateni Tapueluelu 783
  Seketi Fuko – 248
  Isileli Pulu 570

  Tongatapu 5
  Lia Manatu Fa’oa 72
  ‘Aisake Valu Eke 1682
  Viliami Mangisi 44
  Maliu Takai 1090

  Tongatapu 6
  Sione Tafuna 325
  Siosifa Tuutafaiva 629
  Salesi Fotu 912
  Poasi Tei 1036

  Tongatapu 7
  ‘Amanaki Paea Molitika – 33
  Sione Sangster Saulala 762
  Pinomi Prescott 41
  ‘Atalasa Pouvalu 99
  Sione Vuna Fa’otusia 822
  Filini Sikuea – 31
  Mavaetangi Manavahetau 199
  Sipola Halafihi 686

  Tongatapu 8
  Semisi Fakahau – 1016
  Mafile’o Mataela – 32
  Tevita Tu’i Uata – 895
  Sione Havea Taione 663
  Sipaisi Kutu 12

  Tongatapu 9
  Samipeni Finau – 199
  Vika Fusimalohi – 603
  Tevita Tupu ‘Ofa – 505
  Lemasingo Tania Nai – 88
  Penisimani Fifita – 679
  Falisi Tupou – 550

  Tongatapu 10
  Seini Teu – 45
  Daniel Fale – 452
  Semisi Tapueluelu – 285
  Pohiva Tui’onetoa – 1402
  Faka’osilea Kaufusi – 845

  ‘Eua 11
  Sunia Manu Fili – 716
  Tevita Lavemaau – 760
  Silivia Mahe – 7
  Suliasi ‘Aholelei – 57
  Taniela Fusimalohi – 618

  Ha’apai 12
  Viliami Manuopangai Hingano – 535
  Mo’ale Finau – 532
  Pita Taufatofua – 396
  Pita Vi – 158
  Tu’ivaita Ueleni – 69
  Latiume Kaufusi – 18

  Ha’apai 13
  ‘Anau ‘Anau – 139
  Samiuela Fangaloka – 443
  Veivosa Taka – 823
  Siosiua Langitoto Helu – 156
  Sione Talanoa Fifita – 103

  Vava’u 14
  Tongavua Appleton – 34
  Taniela Kivalu – 17
  Matini Veikune – 79
  Saia Ma’u Piukala – 1232
  Lisiate ‘Akolo – 739
  Tu’amelie Kemoe’atu – 70
  Latuniua Lepolo – 272

  Vava’u 15
  ‘Alekisio Kaita’eifo – 77
  Alwyn Moa – 36
  Viliami kaufusi Helu – 20
  Henele Fononga – 9
  Tomifa Paea – 524
  Sione Mailangi – 95
  Samiu K Vaipulu – 747
  Elieta Sapate Toke – 31
  Anisi Bloomfield – 472
  Kerry Lavaki – 166
  Viliami Pasikala – 16
  Salesi Kauvaka – 27

  Vava’u 16
  Tupoumalohi Manuofetoa – 80
  Ikani Loneli Taliai 82
  Ipeni Siale – 299
  Viliami Lolohea – 85
  Viliami Uasike Latu – 574
  ‘Aisea Silivenusi – 101
  ‘Etuate Lavulavu – 615

  Niua 17
  Fe’ao Vakata – 519
  Vātau Hui – 291
  Sione Peauafi Haukinima – 138

  3 COMMENTS

  1. ‘Oku totonu pe ke manatu’i ‘ehe kau fakafofonga ‘o e kakai ko ‘enau huu ki Falealea ko ‘enau fakafofonga’i e kakai, ‘oku ‘ikai ko e kau nopele. Pe ‘oku ke huu ki loto tu’u ‘iate koe pe, pe kupu ‘o ha kulupu faka-politikale; ka ke mahino’i ‘e koe ko e le’o ‘o e kakai ‘oku ke ‘alu mo ia ki loto. ‘I hono to e falalea ‘e taha, ‘oku hala ia ke mo u to e mavahevahe ki moutolu ia ‘I loto. Ko huu ki loto, ko e fee ‘a e faha’i ‘a e kakai – ‘a e kulupu fakapolitikale, pe kau tu’u tau’ataaina ‘oku tokolahi, ko kinautolu ‘e fai ki ai e ‘unu ‘o faaitaha ki ai. Ka ‘oku ‘ikai ko ho’omou heke ‘a moutolu ki he taha’aki ‘a e nopele, he na’e ‘ikai ke mau fili kimoutolu ke mou o kimoutolu ‘o ‘ave kimoutolu ki he kau Nopele. Feinga’i kau fakafofonga ‘o e kakai ke tuku aa ho’omou kakaa’i mai kimautolu he ‘oku mata’aa’aa mai pe ho’omou angakovi. ‘Oku tau ‘unu’unu atu ‘eni ki he taimi kuo fe’unga ‘a e fa’ahinga anga kovi koia. ‘Oku ‘ikai ko ha vale kimautolu, ko mo u kakaa’i pehe’i mai.

  2. ‘I he taumama’o ‘o e langi ‘o Tupou V, kuo ne tukuange ai ‘a e mafia ki he fakalele ‘o e fonua ki he kakai(fakatonutonu mai ‘o kapau ‘oku ou hala). Ko e taha ‘o e mahu’inga ai, ko e ‘ata’ataa ‘a e Tu’i mo e Hou’eiki mei he fehangahangai mo e nunu’a kovi ‘o e ngaahi ta’au ‘o e liliu faka-politikale ‘oku ne fa’aoa mai ‘a e mafia mei hono to’ukupu. Fakatataa’aki e liukava’i ‘o e Sa ‘o Lusia. Ko e ‘ita, mamahi, moe tu’utu’utau na’a fakataumu’a pe ki he Sa mo e kau taki ngaue ‘a Sa. Ka ki he fakanofonofo na’e fai meia Tupou V, ko e Fakafofonga ‘e 17 ‘o e kakai, pea took 9 pe ‘o e hou’eiki nopele. ‘I he ongo fika ko ‘eni, ‘oku took lahi makehe ai pe ‘a e kakai ia ‘I he hou’eiki nopele ‘I he fili Falealea kotoape. Ka ‘e toki kehekehe pe ia ‘I loto Falealea ‘I he ngaue ‘ata’ataa pe ‘a e fakafofonga ‘a e kakai. ‘Oku kei hook atu ai pe ‘e Tupou VI ‘a e me’a tatau pe na’e fatu ‘e Tupou V. akafiefia ‘aupityo ia. Ko e tu’u ‘I he taimi ni, kuo mafuli hake ‘a e ngahau, mo e heletaa, mo e me’afaha, mo e pulu’esi ‘a e kakai ‘o e fonua, ‘o hanga taha pe ia ki he kau fakafofonga anga kovi ko ee ‘o e kakai. ‘Ikai ke to e hanga ia ki he Tu’i mo e Hou’eiki. ‘Oku toki ‘ilo’i hake e mo’oni, ta ‘oku to e kovi ange hono fai ia ‘ehe kau fie hou’eiki ‘a e kai e pa’anga e fonua, mo hono kakaa’i ‘ehe kau fakafofonga e kakai. Ko e Falealea kuo ‘osi – (2011 – 2014), swing ‘a ki’i kau tama ia ki he tafa’aki ‘a e nopele ‘o ‘ave ai mafia ki he faha’i koia. Ko ‘ene lava pe, pea to e foki mai ki he faha’i ‘a e kakai, tokua ko e oo mai ke fakafofonga’i e le’o ‘o e kakai. Ko e fa’ahinga kaka fiematapoto ia koee ‘oku fai atu ki ai e tokanga, na’a hake e kataki pea fai ha tangi faka pule’anga ki he’ene ‘Afio, Tupou 5, fakamaloloo’i pe koe mei Falealea lolotonga pe ‘a e te’eki ai ke ‘osi ho’o ta’u ‘e 4. Manatu’i ‘Oku tunu ange ‘a e sio atu mei tu’a ki ho’o mamio holo ‘I loto, he ‘oku holisi takai e Falealea. Pea mo u ‘ai a ha me’a ke ngali lelei ai e Kapineti, ko e oo mai e ‘a ‘atita Nu’usila ‘o sivi e ngaue ‘a Tonga Power Board, ‘ikai ha fehalaaki ‘e taha, kei lele mai pe kimoutolu ko e fai sivi, tu’unga he tohi puloa. Ko hono mo’oni ‘oku ‘ikai fala’anga e faifatongia ‘a e ‘atita Nu’usila.

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here