Ha‘asini stabbing death victim named

The 19-year-old male teenager stabbed to death in Haʻasini on Monday night has been named by Police as Matangi Fakavā.

The deceased allegedly went to a residence to see a woman, claimed to be a sister of the accused Police said.

The woman was not there and the victim left after an argument with the accused.

Police alleged that the accused followed the victim with a knife.

The victim was later found with deep injuries that consistent with stabbings.

Acting Deputy Police Commissioner Sālote Tonga said Fakavā was found injured on a road in Haʻasini about 8.50 pm on Monday. He died while he was rushed  to Vaiola Hospital despite attempts to resuscitate him.

The accused was remanded in custody at his first appearance at the magistrate court.

1 COMMENT

 1. Kuo fakahingoa ‘e he kau Polisí ‘a e tokotaha ta’u 19 ne pekia ‘i Ha’asini ‘i he Mōnité ko Matangi Fakavā.

  ʻOku pehē ne ʻalu ʻa e pekiá ki ha ʻapi ke sio ki ha fefine ʻa ia ʻoku pehē ko e tuofefine ʻo e tokotaha kuo tukuakiʻi ki he tāmate.

  Naʻe ʻikai ke ʻi ai ʻa e fefiné pea foki mai ʻa e pekiá hili ia haʻana felauaki mo e tokotaha kuo tukuakiʻí ʻa ia ʻoku ne kei taʻu 16.

  Pehē ʻe he kau Polisí ne muimuiʻi mai heni ʻe he tokotaha tukuakiʻí ʻa e pekia mo ha hele.

  Ne maʻu ki mui ai ʻa e pekiá ʻokú ne lavea lahi ʻi ha hala ʻi Haʻasini pea leleakiʻi ki Fale Mahaki Vaiola ʻo ne malōlō ʻoku teʻeki aʻu neongo ʻa e ngaahi feinga ke fakaake iá.

  Pehē ʻe Sālote Tonga ko e Tokoni Komisiona Leʻoleʻo ʻa Tongá ne mālōlō ʻa e pekiá mei he ngaahi lavea oku faitatau mo ha taha ne hoka heleʻi.

  ʻOku teʻeki tuku mai ʻa e hingoa ʻo e tokotaha kuo tukuakiʻi ki he tāmate pea ʻoku kei tauhi pe ʻe he kau polisí he taimi ne fua hā ai ʻi he fakamaauʻanga polisí ʻaneafí.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here