Primary school boy dies after imitating suicide

A government primary school boy was found hanging from a rotary clothesline in his home last week after he tried to imitate the act of committing suicide.

Latu Kali, a class six student at Popua Primary School was believed to have been playing with his classmates when he put his t-shirt around his neck and tied it to the clothesline.

He told his friends to leave as he was going to sleep but he was later found dead.

An autopsy report says the death has been classified as a suicide.

Kali’s funeral was held on Wednesday 24.

He was the fourth of nine children born to Vaivevea and Naisa Kali of Popua.

1 COMMENT

 1. Pekia tamasiʻi ako lautohi ne ne fakatātaaʻi e taonakitá. Naʻe toki maʻu atu pe kuo tautau mai ʻi ha uaea taufō takatakai ha leka lautohi ʻi he uike kuo ʻosí ʻi honau ʻapí.

  ʻOku ʻi ai ʻa e tui naʻe vaʻinga ʻa Lātū Kali, ʻa ia ne ne kei kalasi ono ʻi he Lautohi ʻa Popuá mo hono ngaahi kaungāako ʻi he taimi ne ne haʻi ʻaki ai hono falaní hono kiá ʻo haʻi ki he uaea taufoó.

  Ne ne fekau ʻe ia ki hono kaungā akó ke nau ō he ʻe mohe ia. Ka ne toki maʻu atu pe kuó ne mālōlō.
  ʻI ha fakamatala ʻo ha sivi fakatoketā ne fai ki hono sinó ne pehē ai kuo fakakalasi ʻa e mate ʻa Kalí ki he taonakitá.

  Naʻe fakahoko hono meʻafakaʻeikí ʻi he ʻaho Pulelulu ko hono 24.

  Ko e fika fā ia ʻi he fānau ʻe toko hiva ʻa Vaivevea mo Naisa Kali ʻo Popua.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here